روش­هاي پیش‌بینی سود-پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

7روش­هاي پیش‌بینی سود

مروري بر پژوهش­هاي انجام‌شده در حسابداري نشان مي­دهد كه محققان حسابداري به موازات توسعه دانش آمار و معرفي تكنيك­هاي جديد پیش‌بینی توسط دانشمندان آمار و رياضي به جامعه علمي،  اين تكنيك­ها را در ادبيات پیش‌بینی حسابداري وارد نموده­اند.  در اين بيان تكنيك­هاي برون­يابي كه مبتني بر استقراء مي­باشند،  حجم زيادي از تحقيقات مربوط به پیش‌بینی سود در حسابداري را به خود اختصاص داده است.

دو روش باكس ـ جنكينز[1] از روش­هاي مدل برون­يابي و گام زدن تصادفي،  پس از تحقيقات چندين ساله پژوهشگران حسابداري روش­هاي مناسبي براي پیش‌بینی سود تشخيص داده‌شده‌اند.  اين دو روش بارها در تحقيقاتي كه در امريكا و انگليس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگوني چون نوع صنعت،  طول دوره،  سود قبل از تقسيم بين سهامداران عادي و بعد از آن و… مقايسه شده­اند و هر بار نتايج متفاوتي را به دست داده­اند. علی‌رغم اين كه در اغلب موارد روش گام زدن تصادفي نتايج بهتري داشته است.  محققان غربي و انديشمندان حسابداري بر انجام تحقيقات بيشتري اهتمام ورزيده­اند.

روش­هاي باكس ـ جنكينز و گام زدن تصادفي ناشي از دو طرز تفكر در توجيه رفتار يك مجموعه از اعداد مي­باشند.

اولي بر سري­هاي زماني استوار است و مشاهدات را مرتبط با يكديگر مي­داند درحالی‌که روش دوم بر اساس فرآيندهاي تصادفي و استقلال مشاهدات بنيان شده است.  يافتن اين موضوع كه رفتار ارقام گذشته سود را با كداميك از فرآيندهاي فوق مي­توان توجيه نمود گام مؤثري جهت يافتن مدل بهتري براي پیش‌بینی سود مي­باشد (اسماعيلي،  1385).

2-5-8 مدل باكس ـ جنكينز

مدل­هاي باكس ـ جنكينز رويكردي است كه امروزه به طور وسيع در محيط­هاي اقتصادي و مديريتي از آن براي پیش‌بینی استفاده مي­گردد.  اين روش در دهه 1960 توسط پرفسور جرج باكس و پرفسور گيولي جنكينز به منظور تجزيه و تحليل سري­هاي زماني توسعه يافت.  اين دو معتقد بودند كه پیش‌بینی در يك سري زماني نه تنها به گذشته داده­هاي آن سري بازمي­گردد،  بلكه ممكن است به گذشته سري­هاي زماني مرتبط نيز مربوط شود.

اين روش عموماً در موارد زير به كار مي­رود:

  1. برنامه­ريزي توليد
  2. برنامه­ريزي اقتصادي و تجاري
  3. نظارت بر توليد و موجودي­ها
  4. كنترل و بهينه­سازي فرآيندهاي صنعتي

فرض بنيادي اين روش بر اين است كه مشاهدات مربوط به سري­هاي زماني مستقل نبوده و به صورت متوالي به هم وابسته مي­باشند و اين وابستگي بين داده­هاي متوالي،  در زمان­هايي با فواصل مساوي اندازه­گيري می‌شود.

شيوه عمل در اين روش به اين صورت است كه مقادير آينده يك سري زماني را ز روي مقادير فعلي و گذشته آن برآورد مي­كند و فرض می‌شود كه مشاهدات در فواصل ناپيوسته از زمان بافاصله‌های مساوي در دسترس مي­باشند.  به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاري و ماه­هاي قبل در اختيار بوده و با استفاده از آن­ها فروش براي زمان­هاي مورد انتظار 12 و. . .  3 و 2 و 1 = t پیش‌بینی می‌شود (همان منبع).

2-5-9 مدل گام زدن تصادفي

در اين روش با استفاده از ارزش واقعي اطلاعات سال جاري،  ارزش يك سال يا دو سال آينده پیش‌بینی می‌شود.  فرض اين روش بدین گونه است كه وضعيت كنوني با وضعيت­ها و وقايعي كه در آينده رخ خواهند داد در ارتباط هستند.  اين مدل سود آتي مورد انتظار را تنها با اتكا بر جديدترين مشاهدات تخمين مي­زند.  از اين مدل براي تشريح سري زماني قيمت سهام،  نرخ رشد سود و فروش استفاده می‌شود.

فرمول گام زدن تصادفي عبارت است از:

 

(1 ـ 2)                   A t = A t-1 + Wt

كه:   A t : سود پیش‌بینی‌شده براي دوره t

A t- 1 : سود واقعي براي دوره قبل از t

W t : يك عامل مزاحم با روند تصادفي و احتمالي مي­باشد.

پیش‌فرض‌هایی براي عامل مزاحم وجود دارد و عبارت‌اند از:

ميانگين هر يك از عوامل مزاحم برابر صفر است E ( Wt) = 0

عدم وجود خود همبستگي بين عوامل مزاحم

كليه عوامل مزاحم داراي واريانس يكسان مي­باشند.  Var (wt) = E(wt) = 0

در اين مدل At يك متغير تصادفي است درحالی‌که At-1 ديگر متغير تصادفي نيست چرا كه به ارزش آن در دوره t پي برده شده است (اسماعيلي،  1385).

حميد خالقي مقدم (1377) وی در رساله دکتری خود دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن را برای سالهای 1373تا 1375  مورد بررسي قرارداد. از جمله عواملی که بر دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها موثربوده ودرتحقیق او مورد بررسی قرارگرفته، متغیرهایی چون: اندازه شرکت، عمر شرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی شرکت است.  وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش‌بینی سود و اندازه شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.  (خالقی مقدم، 1377)

مجتهد زاده و نظري تنها (1387) رابطه بين تغييرات عايدي پیش‌بینی‌شده هر سهم را با تغييرات قيمت سهام بررسي كردند.  آن­ها تغييرات قيمت سهام را طي سه روز قبل و بعد از تاريخ اعلام تعديل عايدي پیش‌بینی‌شده هر سهم طي 5 سال (80 ـ 84) بررسي كردند.  آن­ها متوجه واكنش قيمت به تعديلات سود شدند.  اين تغييرات قيمت به گونه­اي بود كه در راستاي تعديلات تغيير مي­كرد.  آن­ها رابطه معناداري بين تغییرات عايدي پیش‌بینی‌شده هر سهم و تغييرات قيمت سهام پيدا كردند كه روي بازده هم تأثیرگذار است.  (مجتهد زاده، 1387 )

[1].  Box – jenkins

دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.