مقالات دانشگاهی ارشد

فایل – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی …

۰۰۸/۰

۱

۵۲۱/۰

۴۷۵/۰

۴۱۷/۰

۰۰۷/۰-

خوشبینی

راههای مقابله با استرس

با توجه به جدول فوق و نتایج حاصل از رگرسیون خطی (۰۸۷/۰= R، ۰۰۸/۰= R2) و (۰۵/۰ > P ) نشان میدهد که بین دو متغیر خوشبینی با راههای مقابله با استرس همبستگی معنادار وجود ندارد.و همچنین مقدار Adj.R برابر با ۰۰۷/۰ – است که نشان میدهد متغیر خوشبینی چیزی از تغییرات متغیر راههای مقابله با استرس را تبیین نمیکند.

فصل پنجم:

بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱) مقدمه

مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش، مرحله بحث و نتیجه گیری است. بدیهی است تحقیق در هر زمینه ای که انجام شود دارای هدف و انگیزه ای خاص است. لیکن آنچه مهم است نتایج و دست آوردهای حاصل از آن است که می تواند کاربرد پیدا کند و به عرصه ظهور برسد. نتایج حاصله و پیشنهادها، علاوه برآنکه از نظر کاربردی کردن تحقیق اهمیت دارد، در ایجاد و تقویت انگیزه در پژوهشگران و همچنین در هموار نمودن راه مطالعات و تحقیقات کاملا موثر است. این فصل شامل، بحث و نتیجه گیری با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق، پیشنهادهایی با توجه به یافته های تحقیق و نهایتا محدودیت های تحقیق می باشد.

۵-۲) خلاصه تحقیق

امروزه عملکرد مطلوب ورزشکاران، درنتیجه ترکیبی از عوامل مختلف است. مهارت‌های روانی ورزشکاران رشته‌های مختلف با توجه به نیازمندی‌های رشته موردنظر متفاوت خواهد بود. درعین‌حال در سطوح بالای رقابتی، جایی که آمادگی جسمانی ورزشکاران به بالاترین میزان ممکن می‌رسد، این عوامل روانی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت ورزشکاران ایفا می‌نمایند. سرسختی ذهنی، یکی از عوامل روانی بسیار مهم در تعیین موفقیت ورزشکاران محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اکثر مربیان و روانشناسان ورزشی سرسختی ذهنی را مهم‌ترین عامل روانی مؤثر در موفقیت ورزشکاران می‌دانند(کاشانی،۱۳۸۹). خوش‌بینی یکی دیگر از عوامل روانی مؤثر بر رویکردهای فکری و عملی ورزشکاران است. خوش‌بینی را انتظار روی دادن پیامدهای خوب تعریف کردهاند. خوش‌بینی نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای استرس‌زا و تنیدگی‌های زندگی دارد . اما مسئله‌ی مهم در ارتباط با تنیدگی نحوه‌ی پاسخ و یا واکنش به آن است که می‌تواند در سازگاری فرد نقش بسزایی ایفا نماید. این موضوع معمولاً تحت عنوان راه‌های مقابله یا فرایندهای مقابله مورد بررسی قرار می‌گیرد(نصیر،۱۳۹۰). مقابله به‌عنوان تلاش‌های شناختی و رفتاری مورد استفاده یک ورزشکار، جهت اداره و کنترل استرس‌های درونی و بیرونی مرتبط با ورزش تعریف شده است (فولکمن،لازاروس،۱۹۸۴). روش‌های مقابله در ورزشکاران شامل:۱)هیجان‌مدار(توجه شخص بر مهار هیجانات منفی ناشی از استرس است (داوری،۱۳۸۶)، ۲)مسأله مدار (تمرکز شخص بر مسأله یا موقعیت پیش آمده است و تلاش فرد پیرامون تغییر مسأله یا موقعیت است)، ۳) مقابله اجتنابی (فرد با دوری گزیدن از عامل استرس‌زا، نادیده انگاری و کمک گرفتن از دیگران به مقابله با استرس می‌پردازد(بشارت،۱۳۸۶) و ۴)مقابله شهودی (فرد روش‌های سازگاری را از طریق امید داشتن و اعتقادات مذهبی در خود به وجود می‌آورد(خدا یاری فرد،۱۳۸۰). محققان سرسختی ذهنی را عاملی برای مقابله با رویدادهای استرس‌زا دانسته‌اند(هیستاد ،۲۰۱۲) همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که خوش‌بینی بیشتری دارند از استراتژی‌های مقابله‌ای مؤثرتری در برابر استرس استفاده می‌کنند. به دلیل اهمیت مؤلفه‌های تحقیق حاضر بر عملکرد ورزشکاران و همچنین کمبود تحقیقات در حوزه ورزش معلولان تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرسختی ذهنی، راه‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ایران انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش کلیه والیبالیست‌های لیگ برتر والیبال نشسته کشوری می‌باشند. ازآنجایی‌که تیم های شرکت‌کننده در لیگ برتر والیبال نشسته۷ تیم و هر تیم شامل ۱۲ بازیکن هستند، کل جامعه‌ی تحقیق ۸۴ نفر است. نمونه‌گیری برحسب جدول مورگان اندازه‌گیری خواهد شد، ازآنجایی‌که تعداد نمونه برحسب جدول مورگان برای ۸۵ نفر جامعه ۷۰ نفر است، نمونه این تحقیق با توجه به حجم ۸۴ نفری آن ۷۰ نفر است. ابزار مورداستفاده برای جمع‌آوری اطلاعات شامل سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ) گلبی و شیرد (۲۰۰۹)، پرسشنامه راه‌های مقابله با استرس یو(۲۰۰۰) و آزمون بازنگری شده جهت‌گیری زندگی(LOT) اسچیر و همکاران(۱۹۹۵) بودند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ۲۰SPSS استفاده گردید. در این تحقیق از شاخص‌های توصیفی گرایش مرکزی و انحراف معیار استفاده شد. همچنین در بخش استنباطی برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که نشان داد توزیع داده‌ها نرمال نیست ازاین‌رو برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس و مؤلفه‌های آن جز مؤلفه‌ی هیجان مدار رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین خوش‌بینی با سرسختی ذهنی و مؤلفه‌های آن جز پایداری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان داد که بین خوش‌بینی و راه‌های مقابله با استرس شهودی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، ولی بین خوش‌بینی با دیگر راه‌های مقابله با استرس ارتباط معناداری وجود نداشت.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۵-۳)بحث و نتیجه‌گیری

فرضیه اول پژوهش: بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس و مؤلفه‌های آن در بازیکنان لیگ برتر والیبال نشسته ارتباط وجود دارد.
نتایج تحقیق نشان داد بین سرسختی ذهنی و راههای مقابله با استرس رابطه معنی دار وجود دارد، و با توجه به ضریب همبستگی بین سرسختی ذهنی و راههای مقابله با استرس و ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان میدهد گرچه این رابطه ضعیف است میتوان با سرسختی ذهنی راههای مقابله با استرس را پیشبینی کرد.
در تبیین این یافته ها می توان گفت از آنجایی که سرسختی ذهنی عبارت است از: توانایی مقابله با فشارها و سختی‌ها، عبور از موانع و شکست‌ها، و مهارتی است که سبب می‌شود ورزشکاران در موقعیت‌های دشوار و پرفشار از جمله تمرین، رقابت و پس از رقابت موفق عمل کنند( جونز و همکاران،۲۰۰۲) و برخی از تحقیقات کیفی اظهار داشتند که ورزشکاران با سرسختی ذهنی بالاتر نسبت به ورزشکاران با سرسختی کمتر به‌طور مؤثرتری با استرس مقابله می‌کنند(کایسلرو همکاران ،۲۰۰۹) انتظار می رفت که بین سرسختی ذهنی و راه های مقابله با استرس ارتباط معنادار وجود داشته باشد.این یافته ها با نتایج تحقیق مادریگال و همکاران(۲۰۱۳)، کایسلر و همکاران(۲۰۰۹) و نیکولز و همکاران(۲۰۰۸) همخوان بود.
در بررسی رابطه بین سرسختیذهنی با مؤلفه‌های راه‌های مقابله با استرس نتایج نشان داد که سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس مسئله مدار و شهودی رابطه‌ی مثبت و معنادار وجود دارد.
در توضیح این یافته می‌توان گفت به طور کلی افراد در مواجهه با عوامل استرس‌زا، طیف گسترده‌ای از روش‌های مقابله‌ای را مورد استفاده قرار می‌دهند. این که کدام روش مقابله‌ای به کار گرفته شود، تا حدود زیادی به ماهیت عوامل استرس‌زا و مشکلاتی بستگی دارد که توسط آن ایجاد می‌شود. مقابله مسألهمدار در موقعیتهایی که میتوان کارهای سازنده انجام داد، به کار میرود. در این روش فرد برای تعدیل عامل استرس‌زا و رسیدن به هدف، مستقیماً بر موقعیت استرس‌زا عمل می‌کند. بنابراین، مقابله مسئله‌مدار(عمل محور) است و از طریق تغییر رابطه بین فرد و محیط به هدف می رسد. نمونه‌هایی از مقابله مسئله‌مدار عبارت‌اند از کاهش فشار و موانع بیرونی، تغییر اهداف، یافتن راه‌های جایگزین در رسیدن به کامیابی(بشارت،۱۳۸۶)، و از آنجایی که افراد سرسخت در مقابله با مشکلات و شرایط استرس زا و دشوار با تکیه بر توانایی ها و اعتماد به خود سعی در کنترل موقعیت ها دارند انتظار می رفت که سرسختی ذهنی با راه های مقابله با استرس مسئله دار ارتباط داشته باشد. این یافته ها با نتایج تحقیقات نیولند و همکاران(۲۰۱۲)،لوی و همکاران[۲۱۷](۲۰۱۲)، نیکولز و همکاران (۲۰۰۹)و کیسلر و همکاران(۲۰۰۹) مبنی بر رابطه سرسختی ذهنی با راه های مقابله با استرس مسئله مدار همخوان بود.
در تبیین رابطه بین سرسختی ذهنی و راه های مقابله با استرس شهودی می توان گفت:
در روش مقابله شهودی که با توکل و امید به خدا همراه است، فرد روش های سازگاری را از طریق توکل به خداوند، امید داشتن، خوش بینی و اعتقادات مذهبی درخود بوجود می آورد. فرد احساس خود را در مقابل با موقعیت‌های استرس‌زا با عبارتی مانند: “تقدیر را می پذیرم چون زندگی همین است”، “دعا می کنم تا به خواسته هایم برسم” یا “با آرامش منتظر می مانم تا ببینم چه اتفاقی می افتد” بیان می‌کند(خدایاری فرد،۱۳۸۰). در صورتی که افراد سرسخت با اعتقاد به توانایی های خود سعی در کنترل موقعیت های استرس زا دارند شاید یکی از دلایلی رابطه ی مثبت سرسختی ذهنی با راه های مقابله ای شهودی را شرایط مذهبی و اعتقادی نمونه این تحقیق دانست. به دلیل جامعه مذهبی ایران می‌توان انتظار داشت که ورزشکاران به خصوص ورزشکاران معلول به دلیل مشکلات جسمانی در موقعیت‌های خطیر و دشوار با توکل به خدا و متوسل شدن به اعتقادات مذهبی سعی در مدیریت وضعیت‌های پرفشار و استرس زا کنند. نتایج این تحقیق با نتایج نیکولز و همکاران(۲۰۰۸) همخوان و با نتایج لوی و همکاران(۲۰۱۲) ناهمخوان بود.
دیگر نتایج تحقیق نشان داد بین سرسختی ذهنی با راه‌های مقابله با استرس اجتناب مدار رابطه‌ی منفی معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق نیولند و همکاران(۲۰۱۲)،لوی و همکاران (۲۰۱۲)، نیکولز و همکاران (۲۰۰۹)و کیسلر و همکاران(۲۰۰۹) مبنی بر رابطه منفی سرسختی ذهنی با راه های مقابله با استرس اجتنابی همسو می باشد.
ویژگی اصلی سبک مقابله اجتنابی، دوری گزیدن از عامل استرس‌زاست. نمونه‌هایی از این سبک مقابله عبارت‌اند از نادیده‌انگاری، بی‌اهمیت دانستن، ایجاد فاصلۀ روان‌شناختی، یاری‌طلبی از دیگران، پرداختن به تکالیف دیگر(بشارت،۱۳۸۶). کرون[۲۱۸](۱۹۹۳) پیشنهاد می‌کند کسانی که نمی‌توانند برانگیختگی هیجانی بالا را تحمل کنند بهتر
 

You may also like...