مقالات دانشگاهی ارشد

سایت مقالات فارسی – رابطه بین سرسختی ذهنی، راه های مقابله با استرس و خوش بینی در …

یکی از پراستفاده‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری خوش‌بینی گرایشی، آزمون جهت‌گیری زندگی است. این آزمون (اسچیر و همکاران[۲۱۶]،۱۹۹۵) نسخه کوتاه شده آزمون جهت‌گیری زندگی (اسچیر و کارور،۱۹۸۵) است که تفاوت‌های فردی در خوش‌بینی – بدبینی را می‌سنجد. این مقیاس دارای سه ماده درباره خوش‌بینی، سه ماده درباره بدبینی و چهار ماده که مربوط به سوالهای (۲،۵،۶ و ۸) می باشند امتیاز آنها احتساب نشده و صرفا جهت جلوگیری از جهت گیری ذهنی پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است. این آزمون بر روی یک مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف است(طاعتی و همکاران،۱۳۹۲). پس از معکوس کردن نمرات به‌دست‌آمده از پرسش‌های بدبینی سوالات(۳، ۷ و ۹)، مجموع نمرات ماده‌های خوش‌بینی و بدبینی به‌عنوان نمره کلی خوش‌بینی محاسبه می‌گردد. نمره‌های بالاتر در LOT-R درمجموع گویای گرایش بیشتر به انتظار نتایج مثبت‌تر در برابر نتایج منفی‌تر است. اسچیر و کارور ( ۱۹۸۵ ) ضریب آلفای کرونباخ ۷۶% و ضریب پایایی باز آزمایی۷۹% (با چهار هفته فاصله ) را برای یک گروه از دانشجویان گزارش کردند . پایایی ضریب آلفا در نمونه‌ای شامل ۵۹ زن دچار سرطان سینه ۸۷% و پایایی باز آزمایی بافاصله ۱۲ ماه ۷۴% بوده است (کارور و همکاران،۱۹۹۳به نقل از موسوی نسب و تقوی،۱۳۸۴). در مطالعه کج باف و همکاران ( ۱۳۸۵ ) که باهدف بررسی ساختار عاملی نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت‌گیری زندگی انجام شد، نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس در یک نمونه ایرانی از ساختار دوعاملی به‌طور تجربی حمایت کرد(طاعتی و همکاران،۱۳۹۲).در مطالعه‌ی طاعتی و همکاران(۱۳۹۲) ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون تجدیدنظر شده جهت‌گیری زندگی ۶۵% به دست آمد .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۳-۶)روش اجرای پژوهش

پس از هماهنگی با مسئولین لیگ و همچنین، سرپرست تیم‌ها توضیحات لازم برای پر کردن پرسشنامه‌ها به سرپرست تیم‌ها داده شد و از آن‌ها خواسته شد که پرسشنامه‌ها را در اختیار ورزشکاران قرار دهند. هر یک از ورزشکاران با رضایت پرسشنامه‌ها را پر کردند، پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها توسط مسئولین تیم‌ها ، پرسشنامه‌های گردآوری‌شده به محقق بازگردانده شد.

۳-۷)روش تحلیل یافته‌ها

برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی و از آزمونهای آماری متناسب با مقیاس داده‌ها استفاده شد.جهت بررسی وضعیت توصیفی و ساختاری آزمودنی‌ها شاخص‌های توصیفی گرایش مرکزی و انحراف معیار مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که نشان داد توزیع داده‌ها نرمال نیست از اینرو برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق که بررسی همبستگی بود از روش آماری استنباطی ناپارامتریک یعنی آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱)مقدمه

در این فصل دادههای خود را با استفاده از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم. در بخش آمار توصیفی، چند معیار را برای بهتر نشان دادهها بهدست آورده و در مورد نمونهای که با آن کار کردهایم صحبت میکنیم. البته در انتهای این بخش چند نمودار برای بهتر نشان دادن دادهها به کار گرفته شدهاند. سپس در بخش آمار استنباطی فرضیههایی که در قبل ذکر شدهاند را مورد آزمون آماری قرار میدهیم و پیرامون نتایج بهدست آمده بحث میکنیم.

۴-۲)بخش اول- آمار توصیفی

همانطور که گفته شد، در این بخش به توضیح معیارهایی برای خلاصه کردن و بهتر نشان دادن دادههای خود میپردازیم. برای شروع کار جدولی را برای سن افراد نمونه رسم میکنیم. جدول۴-۱ مربوط به توزیع سن افراد نمونه میباشد.

جدول۴-۱: توزیع سن افراد نمونه

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف استاندارد
سن ۷۰ ۲۰ ۵۲ ۰۱/۳۳ ۳۴۲/۷

در جدول فوق مشاهده میشود که کوچک‌ترین فرد نمونه دارای ۲۰ سال و بزرگ‌ترین فرد نمونه دارای ۵۲ سال میباشد. همچنین مشاهده میشود که بهطور میانگین نمونه را افراد ۳۳ ساله تشکیل دادهاند.
جدول بعدی مربوط به سابقهی ورزش حرفهای افراد نمونه میباشد. خلاصهی این اطلاعات در جدول۲ نشان داده شده است.

جدول۴-۲:بیانگر سابقهی ورزش حرفهای افراد نمونه

You may also like...