) دوره واریز بستانکاران[1]

تأخیر در پرداخت به فروشندگان مواد و کالا این اجازه را به شرکت می­دهد که کیفیت محصول خریداری شده خود را انتخاب کنند. هم­چنین این امر یک منبع تأمین مالی ارزان و قابل انعطاف برای شرکت محسوب می­شود. از طرف دیگر، تأخیر در پرداخت صورت حساب در صورتی که پرداخت صورت حساب پرداخت زودتر حساب­ها شامل تخفیف باشد ممکن است برای شرکت هزینه­آور باشد (مارک­دلاف، 2003). به­طور کلی دوره واریز بستانکاران مدت زمانی را که طول می­کشد تا حساب­های پرداختنی تسویه شوند را بیان می­کند. معمولاً دوره واریز بستانکاران را برای دو منظور مورد استفاده قرار می­دهند: یکی برنامه­ریزی­ پرداخته و تهیه بودجه نقدی و دیگری مقایسه آن با مهلت­هائی که فروشندگان مواد اولیه و کالا برای دریافت مطالبات خود تعیین می­کنند. نتایج تحقیقات در این زمینه نشان دهنده این است که بین دوره واریز بستانکاران و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معنی­داری وجود دارد. از طرف دیگر این نتیجه می­تواند بیانگر این نکته باشد که شرکت­هایی که سودآور می­باشند دوه واریز بستانکاران کوتاه­تری دارند (محمدی، 1388، 81) . به­طور کلی دوره واریز بستانکاران مدت زمانی است که طول می­کشد تا بدهی­های تجاری شرکت پرداخت گردد. برای محاسبه­ی دوره واریز بستانکاران، ابتدا بهای تمام شده کالای فروش رفته را منهای موجودی کالای ابتدای دوره و بعلاوه­ی موجودی آخر دوره کرده تا خرید طی دوره به­دست بیاید، سپس متوسط حساب­های پرداختنی را در عدد 365 ضرب نموده و بر خرید طی دوره تقسیم می­نماییم تا دوره­ی واریز بستانکاران به شکل زیر بدست آید:

یا می توان این­گونه عنوان کرد:

بالا بودن حساب موجودی کالا و حساب­های پرداختنی نشان­دهنده­ی این است که اخیراً خریدهایی انجام گرفته است و اگر حساب موجودی کالا بالا باشد، ولی حساب پرداختنی کم باشد می­توان استدلال کردکه موجودی کالا به هر دلیلی برای مدتی راکد مانده است.

[1].DAPP