1- 1-  جوانب مختلف استراتژی های اکتساب حوزه فناوری اطلاعات

بررسی مقالات بینشی در 6 حوزه در استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه نموده است. سه موضوع اول مربوط به اوایل دهه 1990 تمرکز بر روی عوامل تعیین کننده برون سپاری فناوری اطلاعات، برون سپاری استراتژی فناوری اطلاعات، و کاهش خطرات برون سپاری آن است. از اواسط دهه 1990 تا اواخر دهه 2000 تمرکز بر بهترین شیوه، مشتری و تامین کننده قرار داشته است. نتیجه گیری مقاله با اشاره به چالش های آینده و تحولات در استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات است.

پژوهش در برون سپاری با هدف مطالعه و بررسی جنبه های گوناگون از این پدیده نشات می گیرد. اولین خروجی های منتشر شده از تحقیقات دانشگاهی در سال 1991 انجام شده است، که در آن شرکت ها به دنبال برون سپاری در مقیاس بزرگ فناوری اطلاعات بودند. (Applegate, L.M, Montealegre, R, 1991).

18 سال پژوهش در زمینه استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات درک خوبی از این مساله ایجاد نموده است. به طور کلی ، شرکت ها برای کاهش هزینه ها ، منابع در دسترس و تمرکز بیشتر بر منابع داخلی استراتژیک برون سپاری می کنند. اما شرکت ها عمدتا چه چیزی را برون سپاری می کنند ؟ عمدتا بخشی از کل بسته فناوری اطلاعات را. چگونه شرکت ها برون سپاری می کنند؟ اغلب فرآیندهای رسمی خود را برون سپاری می کنند و پیامدهای استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق تحقق انتظارات، رضایتمندی و مدیریت عملکرد مدیریت می کنند،) (Dibbern et al, 2004. به طور کلی، می دانیم که آمادگی مشتری، استراتژی های مناسب، فرایندهای مدون، قراردادهای کارشناسی شده و مدیریت خوب ارتباطات از عوامل بسیار کلیدی موفقیت (Teng et al, 1995) در برون سپاری بوده است.

به تازگی، بسیاری از پژوهش های آکادمیک در حوزه اکتساب تکنولوژی بر برون سپاری خارج از مرزهای کشور متمرکز شده است. تحقیقات برون سپاری در خارج از مرزها،  مسائل اقتصاد کلان ، قابلیت های عرضه کننده در کشورهای در حال توسعه، و شیوه های خاص مشتری و تامین کننده برای اطمینان از موفقیت را لحاظ می کند. از دیدگاه مشتری، محققان دریافته اند که در برون سپاری خارج از مرزها، فناوری اطلاعات چالش های جدیدی را در مقایسه با زمانی که برون سپاری بومی فناوری اطلاعات صورت می گیرد ایجاد می کند (Lacity et al, 2006). برخی از این مسائل آنقدر مشکل برای مدیریت ایجاد کرده است که اخیرا برخی اذعان کرده اند که شاغلان حوزه فناوری اطلاعات ​​به برون سپاری در داخل مرزها توجه نموده اند (Carmel, E, Abbott, P, 2007). بسیاری دیگر از روندهای برون سپاری در حال ظهور وجود دارد که شاغلان حوزه فناوری اطلاعات بدان علاقه دارند که از جمله می توان به فرآیند برون سپاری کسب و کار، درخواست ارائه خدمات، برون سپاری آزاد، برون سپاری داخلی، گواهی نامه های حرفه ای برون سپاری، و استانداردهای جهانی اشاره کرد. دانشگاهیان در حال حاضر بر روی دو روند اول این لیست در حال کار هستند. مبحث های باقی مانده برای دانشگاهیان فرصتی برای تحقیقات آینده ارائه می دهد.

هدف ما در این پژوهش این است که به استخراج بینش هایی بپردازیم که دانشگاهیان برای مواردر مورد استراتژی های اکتساب تکنولوژی در حوزه فناوری اطلاعات شناسایی کرده اند. از مطالعه در عمق ادبیات برون سپاری  فناوری اطلاعات، شش موضوع طبقه بندی استخراج می شود که هر موضوع به طور کامل در این پژوهش بررسی می شود که در جدول (2-7) آمده است.

یک بررسی کامل در تحقیقات گذشته که برای شناسایی مقالاتی که به اندازه کافی معرف موضوعات بالا باشد، بین سالهای 1990 و 2008 صورت گرفته است. سپس این مطالعات در شش مبحث طبقه بندی شده است و در جدول (2-7) آورده شده است. برخی از مقالات بیش از یک موضوع را پوشش می دهند.