جایزه ملی کیفیت فرانسه

در سال 1987 انجمن کیفیت فرانسه جایزه کیفیت منطقه ای را برای شرکت های متوسط در مناطق مختلف کشور فرانسه پایه گذاری کرد. این سازمان در سال 1992 جایزه جدیدی را تحت عنوان جایزه ملی کیفیت فرانسه (PFQ) پایه ریزی کرد (ریاحی، 1385).

2-4-5-1- معیارهای جایزه کیفیت فرانسه

معیارهای جایزه ملی کیفیت فرانسه به 6 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از( ریاحی،1385 ):

 • مدیریت
 • تعهدات
 • اهداف
 • ابزارها
 • منابع
 • نتایج

2-4-5-2- ترتیب اهدای جوایز کیفیت فرانسه

ترتیب اهدای جوایز به صورت زیر می باشد (ریاحی، 1385):

 • جایزه ملی کیفیت
 • رتبه اول
 • رتبه دوم
 • رتبه سوم
 • رتبه مخصوص( واحد تولیدی)

2-4-5-3- دستاوردهای جایزه ملی کیفیت فرانسه

دستاوردهای این جایزه برای یک سازمان به این قرار است( ریاحی، 1385):

 • معرفی دقیق خدمات سازمان در زمینه کیفیت به مشتریان.
 • ایجاد انگیزه در کلیه همکاران سازمان.
 • ارتقای اعتبار سازمان بواسطه جایزه منطقه ای و جایزه ملی کیفیت.
 • توسعه منابع مشترک دو جانبه بواسطه مشارکت با تأمین کنندگان.
 • کنترل طراحی کلیه فرآیندها، محصولات و خدمات.
 • تشویق و تفویض اختیارات به کارکنان.

این مدل تداخل 6 معیار اصلی برای تشکیل معیارهایی می شود که می توان آنها را در جهت رسیدن به موفقیت بکار برد.

2