پایان نامه عوامل موثربر اعتماد مشتریان به خدمات بانکداری اینترنتی

تکنولوژي

جهت پشتيبانيازتراکنشهاي بينندگان بر روي وب سايت،وب سايت بانکهابايد از زيرساختهاي تکنولوژي(يعني مجموعه اي از سخت افزارها و نرم افزارها) استفاده کنند ، براي اينکه بتوانندگستره وسيعي از پروسسها را اجرا کنند .مواردي مثل امنيت،کارايي، مقياس پذيري ، سازگاري و قابليت اطمينان بيشتر توسط زيرساختهاي تکنولوژي مورد استفاده در سايت تعيين مي شوند (همراه با تنظيمات و خصوصيات سيستمهاي مشتري). همه اين موارد بايد بر اساس خصوصيات بانکها ، مشخصات تراکنشهايي که آنها حمايت ميکنند و نيازمنديها و مشخصات مشتريان مورد انتظار باشند تا بتوانند يک محيط امن و مناسبي را در طول عمليات بانکي آنلاين ايجاد کنند.

2-11-1-2-1)امنيت

به صور عمومي امنيت شامل دور نگهداشتن افراد غير مجاز از دسترسي و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسي به دارايي هاي با ارزش مي باشد.(خاکی ،1382).

سايتهاي بانکداري اينترنتي نيازمند توسعه و استفاده از مکانيسمهاي امنيتي مناسب جهت محافظت از مشتري و بانک ميباشد. بدليل حرکت اطلاعات روي اينترنت، افراد غير مجاز ممکن است به اطلاعات حساس در حين انتقال و يا بر روي سرويس دهنده هاي بانک دسترسي پيدا کنند، آنها را تغيير دهند و يا حذف کنند . لذا بايد مکانيسمي جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکي که در آن داده هاي حساس مالي نيز ردو بدل مي شود وجود داشته باشد .براي رسيدن به اين امر مهم ، روشهايي مثل رمز عبور ، مکانيسمهاي رمزنگاري ، امضاهاي الکترونيکي و ديوارهاي آتش استفاده ميشوند.

در اين قسمت مواردمختلفي که براي توسعه زيرساختهاي امنيتي سايتهاي بانکداري الکترونيکي بايد مورد توجه قرار گيرد بحث ميشود مانند : حريم خصوصي و محرمانگي،صحت اطلاعات ، دردسترس بودن[2]،

احراز هويتو تصديق اصالت[3] ، کنترل دسترسي[4]، حسابرسي[5] ، انکارناپذيري[6] ،و نهايتا نظارت و گزارشگيري[7]

1- Technology

2-Availability

1-Authentication

2-Authorization

3- Accountability

4- Non-repudiation

5-monitoring and report