مقالات دانشگاهی ارشد

دسترسی متن کامل – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته …

۰۰۰/۰

۲۲۹/۸

۰۲۳/۰

-۰۶۵/۰

SIZE

اندازه شرکت

۰۰۰/۰

۰۴۷/۱۴

۸۹۵/۰

-۳۵۳/۰۳

NUMBD

اندازه هیات مدیره

۰۰۰/۰

۵۱۵/۸

۰۱۳/۰

-۰۳۷/۰

RINDBD

استقلال اعضای هیئت مدیره

۰۰۰/۰

۱۹۵/۱۱

۸۳۶/۰

۶۲۹/۰

INOWN

مالکیت نهادی

همان‌طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، آماره والد متغیر دو وجهی شدت تجدید ارائه در صورتهای مالی (REST) 997/15 و سطح معنی‌داری آن برابر با ۰۰۰/۰ است و این این بدان معناست که این متغیر معنادار میباشد، به عبارت دیگر در سطح اطمینان ۹۵% میتوان گفت بین متغیر دو وجهی تجدید ارائه در صورتهای مالی و تغییر حسابرس شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش را در سطح اطمینان ۹۵ درصد نمی‌توان رد کرد. مقدار آماره‌های والد و معناداری مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که متغیرهای اظهارنظر مشروط حسابرس، نرخ بازده دارایی‌ها، اندازه شرکت، اندازه هیات مدیره و استقلال اعضای هیئت مدیره دارای تاثیرگذاری منفی و معنادر و همچنین متغیرهای اهرم مالی، رشد شرکت و مالکیت نهادی دارای تاثیر مثبت بر تجدید حسابرس می‌باشند.
۴-۶- خلاصه فصل
در فصل حاضر بعد از ارایه آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها به‌وسیله آزمون کلوموگروف- اسمیرنف و سپس به بررسی مانایی یا همان ایستایی متغیرهای بکار رفته پرداخته شد که تمام متغیرهای مورد استفاده نرمال و بر اساس آزمون لوین-لین، چاو در سطح اطمینان بالای ۹۹ درصد مانا بوده و فرضیه صفر آزمون مبنی بر وجود ریشه واحد رد می‌شود. به عبارت دیگر در نتیجه پایداری داده‌های مورد استفاده در تحقیق قبل از برآورد مدل‌های تحقیق مورد تأیید واقع شد. پس از آن برای آزمون فرضیه‌های پژوهش و بررسی اثر تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس از رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان‌دهنده این است که میان تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیانگر اثر مثبت شدت تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس می‌باشد.
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...