مقالات دانشگاهی ارشد

جستجوی مقالات فارسی – تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در …

۸۲

لبنیات کالبر

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

۴۱

سایپا

خودرو و ساخت قطعات

۸۳

لعابیران

محصولات شیمیایی

۴۲

سایپا شیشه

سایر محصولات کانی غیر فلزی

۳-۷- قلمرو تحقیق
۳-۷-۱- قلمرو موضوعی
باتوجه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی ارتباط میان تجدید ارائه صورت‌های مالی و تغییر حسابرس می‌باشد می‌توان گفت که قلمرو موضوعی این پژوهش مربوط به حوزه مالی و بازار ‌سرمایه می‌باشد.
۳-۷-۲- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق، شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دسترسی آسان به اطلاعات این شرکتها، همچنین استاندارد بودن و همگن بودن اطلاعات این شرکتها دلیل انتخاب این شرکتها به‌عنوان جامعه آماری تحقیق است.
۳-۷-۳- قلمرو زمانی تحقیق
افق زمانی پژوهش، یک دوره ۱۰ ساله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ میباشد.
۳-۸- روش جمع‌آوری داده‌ها
در این تحقیق بخشی که برای تدوین مبانی نظری بوده است از طریق روش کتابخانهای یعنی مطالعه کتب، مقالات و پایاننامهها انجام گرفته است. بخشی نیز که در ارتباط با متغیرها میباشد، از طریق روش میدانی یعنی استفاده از لوح فشرده و نرم افزارهای موجود استخراج شده است. منبع مورد استفاده برای جمعآوری دادههای مورد نیاز، صورتهای مالی شرکتها بوده است.
اطلاعات صورتهای مالی نیز از طریق پایگاههای زیر تأمین میگردد:
نرم افزار اطلاعاتی تدبیر پرداز و رهاورد نوین،
صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نزد کتابخانه سازمان بورس تهران موجود است،
بانک اطلاعاتی جامع شرکتهای پذیرفته شده در بورس (سایت اینترنتی سازمان بورس تهران).
همچنین به منظور اطمینان از صحت دادههای نرمافزارهای مذکور، به صورت نمونهای اقلامی از این دادهها انتخاب و با اقلام واقعی در صورتهای مالی مطابقت داده شده است.
سرانجام پس از اعمال محدودیت‌های فوق و به روش حذفی تعداد ۸۳ شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شد.
۳-۸- تشریح مدل‌های مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها
مدل شماره ۱: آزمون فرضیه اول
Auditor Changes i,t = β۰ +β۱ RESTi,t-1 + β۲ MODOP i,t-1+ β۳ ROA i,t-1 + β۴ LVRG i,t-1 + β۵ GROWTH i,t-1+ β۶ SIZE i,t-1 + β۷ NUMBDi,t-1+ β۸ RINDBD i,t-1 + β۹ %INOWN i,t-1 +
مدل شماره ۲: آزمون فرضیه دوم

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...