فایل های دانشگاهی

تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان- قسمت 8

 • الحق العظیم آبادی محمد شمس،(1415 ه.ق) عون المعبود شرح سنن ابی داوود ، ج 10 ، چاپ دوم ، بیروت دارالکتاب العلمیه.
 • حكمت، سعید، «پزشكی قانونی قضایی»، چ چهارم، تهران، خرم، 1371.
 • حلی، علامه شیخ جمال الدین ابی منصور()1401: قواعد الحكامفی مسائل الحلال والحرام، كتاب حدود، المقصد الخامس، چاپ مصر، افست قم.
 • خویی، ابوالقاسم، «مبانی تكمله المنهاج»، ج 2، بیروت، دارالزهرا، 1975.
 • دانش تاج زمان،(1379) معتاد کیست ؟ مواد مخدر چیست ؟ ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات کیهان.
 • دانش، تاج زمان، «مجرم كیست؟ جرم شناسی چیست؟» چ نهم، تهران، كیهان، 1381.
 • دهخدا ، علی اکبر،(1373) لغتنامه ، ج 3 ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،
 • راغب اصفهانی،(1372) مفردات راغب، (کتاب المفردات یافی غریب القرآن، چاپ مکتبه بوذر جمهری،
 • زرین دست محمدرضا،(1378) اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز ، مجله تازه های علوم شناختی ، ویژه نامه.
 • سبزواری ، محمد سامی،( 1995) شرح الاحکام العامه القانون العقوبات ، چاپ سوم ، بنغازی ، جامعه فاریونس،
 • الشاوی ، دکتر علی حسین،( 1982) سلطان عبدالقادر ، المبادی العامه ، انتشارات وزارت التعلیم.
 • شكری، رضا و سیروس، قادر، «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی كنونی»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383.
 • شیخ حرعاملی،(1983) وسایل الشیعه ، کتاب الطهاره ، ابواب مقدمه العبادات ، باب 4 ، حدیث 2 ، دارالحیاه التراث العربی ، بیروت ، ج 1.
 • شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن المبسوط،(1351) ج8، چاپ سوم، المكتبه المرتضویه.
 • شیخ مفید، ابی عبدالله محمدبن النعمان الحارثی(1418) المقنعه فی الاصول والفروغ باب الحدود و الابواب.
 • صانعی ، پرویز،( 1348) طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 • صفایی، حسین،( 1349) نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، در مقصد و رضا ، شماره های 3 ،4.
 • الصیفی، عبدالفاتح ،( 1967) القاعده الجنائیه ، الشرکه الشرقیه للنشر و التوزیع.
 • الطافی، رمضان، «جرم شناسی (جبر روانی)»، چ اول، تهران، مولف، 1372.
 • عاملی ، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ،(1402) تمهید القواعد الاصولیه و العربیه ، مکتبته بصیرتی ، قم.
 • عاملی ، محمدحسن ،(1358) وسایل الشیعه ، ج 11 ، انتشارات دارالکتب ،
 • عزیزی عبدالرضا ،(1381) پیشگیری و درمان اعتیاد ، چاپ اول ، انتشارات چهارم مشهد ،.
 • علی آبادی، عبدالحسین، «حقوق جنایی»، ج 1، چ اول، تهران، فرودسی، 1367.
 • عمیده ، حسن،(1362) فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، سال انتشار ،
 • العوجی، مصطفی،(1985 م.) المسئولیه الجنائیه ، موسسه نوفل بیروت ،
 • عوده، عبدالقادر، «حقوق جزای اسلام بخش عمومی»، عباس شیری، ج 2، چ اول، تهران، میزان، 1373
 • غفوری غروی ، سیدحسن،(بیتا) انگیزه شناسی جنایی اطفال ، دانشگاه شهید بهشتی.
 • الفاصل ف محمد،(بیتا) المبادی العامه فی التشریع الجزایی.
 • فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349.
 • فرهنگ زبان فارسی الفبایی- قیاسی» ، مهشید مشیری، چ اول، تهران، سروش ، 1369.
 • فرهنگ لغت دهخدا»، علی اكبر دهخدا، ج 2 و 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
 • فرید، مرتضی،(1365) الحدیث، روایات تربیتی از کتب اهل بیت (ع)، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج2 .
 • فیض علیرضا ،(1379) حقوق جزای عمومی در اسلام 2 (جزوه درسی) ، دانشگاه تربیت مدرس.
 • فیض، علیرضا، «تطبیق در حقوق جزای اسلام»، چ اول، تهران، سپهر، 1365.
 • قرآن کریم،
 • کرمانی ، ابراهیم جعفر،(1389) نوجوانی ، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان .
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • کفاشیان محمد علی،(1380) خودآموز ترک اعتیاد ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات عابد ،
 • کلینی ، شیخ محمدبن یعقوب ،(1362) فروع کافی ، داراالکتب الاسلامیه ، تهران ، ج 6 .
 • كی نیا، مهدی، «مبانی جرم شناسی»، ج 1، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382.
 • گارو ، رنه ،(1988) مطالعات عملی و نظری در حقوق جزا ، ج 1 ، ترجمه سیدضیاء الدین نقابت ، انتشارات ابن سینا ، تهران .
 • گانبور ، (1941)علل مشروع در اعمال موجهه ، تز برای اخذ دکترا زبان فرانسه ، سال..
 • گرجی، ابوالقاسم، «مقالات حقوقی»، ج 1، چ اول، تهران، گنج دانش، 1378.
 • گسن، ریموند، «جرم شناسی نظری»، مهدی كی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374.
 • گلدوزیان ، ایرج ،(1384)حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، صفحه 203 ، انتشارات دانشگاه تهران ،.
 • گلدوزیان، ایرج،(1382) بایسته های حقوق جزای عمومی ف ج 1-2-3 ، ج 9 ، نشر میزان ،
 • گلدوزیان، ایرج، «حقوق جزای عمومی ایران»، ج2، چ چهارم، تهران، ماجد، 1376.
 • گودرزی، فرامرز و كیانی ، مهرزاد ، « اصولی طب قانونی و مسمومیت‌ها»، چ اول، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1380.
 • گودرزی، فرامرز، « پزشكی قانونی»، ج 2، چ اول، تهران، انیشتین، 1377.
 • لهجن بیگی ، محمد ، (1324)عرف و عادت و عشایر فارس ،.
 • المتقی الهندی ،( 1409 ه.ق) کنزالعمال ، ج 5 ، بیروت ، موسسه الرساله ،.
 • محبوبی منش حسین، (1382.) اعتیاد مردان تهدیدی علیه زن و خانواده ، مجله کتاب زنان ، شماره 22،
 • محسنی ، مرتضی ، ( 1376)دوره حقوق جزای عمومی ، جلد 3 ، چاپ گنج و دانش .
 • محسنی ، مرتضی ، (1385)مسئولیت جزایی ، مجله
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  حقوقی شماره 6 ، وزارت دادگستری.

 

 • محمدی، ابوالحسن،(1367) حقوق کیفری اسلام، ترجمه کتاب «حدود و تعزیرات» مرکز نشر دانشگاهی.
 • پایان نامه رشته حقوق

 • محمود مصطفی ، محمود ، قانون العقوبات (القسم العام) ، مکتبه القاهره العربیه ،1961 م.
 • محمودی ، عباسعلی ،(1361)حقوق اسلام ، (شرایط تکلیف و مسئولیت) ، انتشارات بعثت ،.
 • محمودی، عباسعلی، «حقوق جزای اسلام»، ج 6، چ اول، بی جا، بی نا، 1360.
 • مطهری ، مرتضی،(1387) انسان در قرآن ، نشریه شماره 38 ، حوزه و دانشگاه .
 • معتمد ، محمدعلی ،( 1351)حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، انتشارات دانشگاه تهران ،.
 • معروف حسنی ، هاشم ،1421 المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری .
 • معین ، محمد ،( 1372) فرهنگ فارسی معین ، ج 3 ، انتشارات امیرکبیر ،.
 • موسوی ، سیدمحمدصادق ،(1382) مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی ، انتشارات امیرکبیر.
 • مول و ویتو ، رساله حقوق جنایی ، چاپ اول .
 • مهران ، ناصر، «مستی و تأثیر آن بر مسؤولیت كیفری»، رساله دكتری، دانشگاه تهران، 1356.
 • مهرپور ، حسین ،(1368) سرگذشت تعزیرات ، مجله کانون وکلا ، شماره 149-148 ،
 • نجفی ، شیخ محمدحسن ، جواهر الکلام ، ج 4 .

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *