فایل های دانشگاهی

تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲

۲-۱۱ خاستگاه وتکامل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها درجهان وایران ۲۹
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۱۲پیشینه ی تحقیق ۳۶
فصل سوم – روش تحقیق
۳-۱مقدمه ۴۰
۳-۲ فرضیات تحقیق ۴۱
۳-۳ روش تحقیق ۴۱
۳-۴جامعه آماری ۴۲
۳-۵نمونه آماری ۴۳
۳-۶ روش نمونه گیری ۴۴
۳-۷ابزار تحقیق ۴۴
۳-۸روایی وپایایی ۴۵
۳-۹روش گردآوری داده ها واطلاعات ۴۷
۳-۱۰ روش های آماری ۴۸
۳-۱۱تعاریف عملیاتی ۴۹
۳-۱۲خلاصه وجمع بندی ۵۱
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده ها
۱-۴مقدمه ۵۳
۴-۲ یافته های توصیفی ۵۴
۴-۳یافته های آماراستنباطی ۶۳
۴-۴یافته های جانبی پژوهش ۷۵
فصل پنجم – نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱مقدمه ۸۹
۵-۲ ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۱
۵-۳ نتایج فرضیات ۹۱
۵-۴نتیجه گیری کلی ۹۴
۵-۵پیشنهاد های کلی ۹۴
منابع ۹۶
پیوست ها ۹۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۳-۱ طیف لیکرت ۴۵
جدول۳-۲ ضرایب آلفای کرونباخ ۴۷
جدول۴-۱توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ۵۵
جدول۴-۲توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ۵۶
جدول۴-۳توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۸
جدول۴-۴ توزیع فراوانی مربوط به مذهب پاسخ دهندگان ۶۰
جدول۴-۵ یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش ۶۱
جدول۴-۶نتایج آزمون کلوموگرف – اسمیرونوف ۶۴
جدول۴-۷ ضریب همبستگی میان متغیرها ۶۵
جدول۴-۸ خلاصه ی مدل رگرسیون تاثیرشفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۶۶
جدول۴-۹ تحلیل واریانس ۶۷
جدول۴-۱۰ آزمون میزان تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۶۸
جدول۴-۱۱ خلاصه ی مدل رگرسیون تاثیرساختار مالکیت شرکت بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۶۹
جدول۴-۱۲ تحلیل واریانس ۶۹
جدول۴- ۱۳ آزمون میزان تاثیر ساختار مالکیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۷۰
جدول۴-۱۴ خلاصه مدل تاثیر افشای اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۷۱
جدول۴-۱۵ تحلیل واریانس ۷۲
جدول۴-۱۶ آزمون میزان تاثیر افشای اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۷۳
جدول۴-۱۷ خلاصه مدل تاثیر ساختار هیات مدیره بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۷۴
جدول۴-۱۸ تحلیل واریانس ۷۴
جدول۴-۱۹ آزمون میزان تاثیر ساختار هیات مدیره بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۷۵
جدول۴-۲۰ نتایج آزمون tدونمونه ای مستقل مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش با جنسیت ۷۷
جدول۴-۲۱ نتایج آزمون tدونمونه ای مستقل مربوط به روابط بین متغیرهای پژوهش با مذهب ۷۹
جدول۴-۲۲ نتایج تحلیل آنوا مربوط به رابطه متغیرهای پژوهش با سطح تحصیلات ۸۲
جدول۴-۲۳ نتایج تحلیل آنوا مربوط به رابطه متغیرهای پژوهش با گروه سنی مختلف ۸۳
جدول۴-۲۴آزمون tتک نمونه ای ۸۵
جدول۵-۱ آزمون میزان تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۹۱
جدول۵-۲ آزمون میزان تاثیر ساختار مالکیت بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۹۲
جدول۵-۳ آزمون میزان تاثیر افشای اطلاعات مالی بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۹۳
جدول۵-۴ آزمون میزان تاثیر ساختار هیات مدیره بر مسئولیت پذیری اجتماعی ۹۴
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۴- ۱ نمودار بافت نگارفراوانی جنسیت ۵۵
شکل ۴- ۲ نمودار بافت نگارفراوانی سن ۵۷
شکل ۴- ۳ نمودار بافت نگارتحصیلات ۵۹
شکل ۴- ۴ نمودار بافت نگار مذهب ۶۰
شکل ۴- ۵ مقایسه ی شاخص مرکزی وپراکندگی متغیرها ۶۲
چکیده

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *