تاثير توسعه بانکداري الکترونیکي

توسعه بانکداري الکترونيکي زمينه هاي لازم را براي حذف روش ها و شيوه هاي مبتني بر نظام هاي ديوان سالارانه فراهم مي کند. نگرش شعارگونه مشتري مداري که اکثر بانک ها آن را بيان مي کنند، به واقعيتي عملي تغيير پيدا خواهد کرد. در واقع انتظار مشتري از يک بانک پيشرو و پويا، ارائه بهترين خدمات در کوتاه ترين زمان است. بانکداري الکترونيکي به مشتري اين امکان را مي دهد تا در مقابل تنوع خدمات قادر به گزينش باشد(لوستیک،2003).

بانکداري الکترونيکي يکي از بزرگترين ابزارهاي موثر در فرايند تجارت الکترونيکي است. از همين رو گسترش کمي وکیفي بانکداري الکترونيکي نقش به سزايي در تجارت الکترونیکي بر جاي خواهدگذاشت. بانک هايي که گرايش به سمت بانکداري الکترونيکي دارند، هميشه در پي يافتن راه ها و روش هاي گسترش کمي و کیفي خدمات خود هستند و در اين ميان از پيشرفت هاي ساير رقبا نيز غافل نخواهند ماند(لوستیک،2003).

بانکداري الکترونيکي رقابت تجارتي ميان بانک هاي عامل را گسترش مي دهد و اين در نهايت موجب رونق اقتصادي بانک و بهره مندي بيش از پيش مشتري خواهد شد. در بانکداري الکترونيکي مديريت اين امکان را خواهد داشت که با نظارت دقيقي روند افت یا افزايش جايگاه بانک را در عرصه تجارت و رقابت به صورت دقيق مورد بررسي و تحليل قرار دهد(لوستیک،2003).

2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها

منظور از عملکرد بانک ها در این تحقیق حجم سپرده های بانکی، تسهیلات پرداختی و سود و زیان بانک هاست.

2-4-1- تعریف سپرده های بانکی

به کلیه وجوهی که توسط مردم در بانک سرمایه گذاری میشود را سپرده میگویند(بهمند و بهمنی،1374).

2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی

امروزه سپرده های بانکی در بانکداری متعارف، تنوع فراوانی دارند؛ اما در تقسیم بندی کلی، به سه گروه سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار تقسیم میشوند و دارای ویژگی های زیر هستند(ساعدی،1390).

سپرده جاری : حساب جاری در عملیات بانکداری ماهیت قرض دارد و مانند حساب جاری در بانک های متعارف است و همانند آن ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب میگذارد و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمیگیرد. استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی میشود(ساعدی، 1390).

سپرده پس انداز: حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همچون حساب پس انداز در بانکداری متعارف است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره ای پرداخت نمیشود. این حساب این امکان را به مردم میدهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هرگاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند(ساعدی،1390).

سپرده سرمایه گذاری مدت دار: رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب های سرمایه گذاری، رابطه وکالت است. بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار میگیرند. بانک ها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم میکنند(ساعدی،1390).

2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها

منظور از تسهیلات اعم از ریالی و ارزی شامل تامین مالی(تسهیلات اعطایی) اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد(رشیدی، نجات،1390).

2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل میدهد و این قسمت از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت زیادی میباشد و تحت عناوین: قرض الحسنه، مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله، تسهیلاتی را به بخش های کشاورزی، صنعت ومعدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و صادرات اعطا میکنند(ساعدی،1390).

2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها

سود برابر با تفاوت درآمد از هزینه است که با درآمد رابطه مستقیم و با هزینه رابطه معکوس دارد. هرگاه میزان هزینه از درآمد بیشتر باشد آن را زیان میگویند(جان بزرگی،1391).

2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان

با استفاده از جمع درآمدهای مشاع بانک که شامل سود تسهیلات اعطایی، مشارکت ها و اوراق مشارکت و وجه التزام دریافتی از محل تسهیلات اعطایی میباشد میتوان با محاسبه سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران از درآمدهای مشاع و تفاوت سود قطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران، سهم بانک از درآمدهای مشاع را بدست آورد و سپس با جمع کردن با درآمدهای غیر مشاع که شامل سود تسهیلات اعطایی، درآمد کارمزد، نتیجه مبادلات ارزی و سایر درآمدهاست جمع درآمد بانک بدست می آید که با کسر کردن هزینه هایی همچون هزینه های اداری و عمومی، هزینه های مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های مالی، هزینه کارمزد و سایر هزینه ها از جمع درآمدهای بانک، سود یا زیان بانک بدست می آید(ساعدی،1390).