مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۳۳

سابقه کاری

<5

۱۱

۹٫۸

۱۴-۵

۴۴

۳۹٫۲

۲۵-۱۵

۲۶

۲۳٫۵

>25

۳۱

۲۷٫۵

نمودار ۴-۱) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۲) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۳) وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار ۴-۴) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان
۴-۳ تحلیل استنباطی یافته‌ها
برای دستیابی به یافته‌های این پژوهش نیاز به طبقه‌بندی، خلاصه‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات است که این کار در قالب روش‌های آماری توصیفی و استنباطی انجام می‌شود. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه‌های آماری نظیر فراوانی، درصد و میانگین به تحلیل و توصیف ویژگی‌های جامعه پرداخته شده است و در سطح استنباطی با استفاده از مقادیر نمونه، آمارهها محاسبه شده و سپس با کمک تخمین یا آزمون فرض آماری، آمارهها به پارامترهای جامعه تعمیم داده میشود.
در آمار استنباطی به منظور اثبات یا رد فرضیات تحقیق و یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمون‌های زیر استفاده شده است:
برسی نرمالیتی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
ضریب همبستگی پیرسون
بررسی روایی(سازه) با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی دو مرتبه ای
آزمون تی تک نمونه ای
آنالیز رتبه ای فریدمن
۴-۴ آزمون نرمال بودن مولفه های الگو:
یکی دیگر از تقسیم بندی های رایج آمار، تقسیم بندی آن به آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک است.
آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده می شود در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود .برای بررسی نرمال بودن مولفه های ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده گردید و در تمامی آزمون‌ها، فرضیه آماری به صورت زیر می‌باشد.
H0: داده‌ها نرمال هستند (داده‌ها از جامعه نرمال آمده‌اند)
H1: داده‌ها نرمال نیستتند (داده‌ها از جامعه نرمال نیامده‌اند)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...