مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی- قسمت ۲۶

رتبه

۱

۲

۳

۴

۵

۳-۵-۳ اجزای اصلی پرسشنامه
از آن‌جا که پرسشنامه جنبه‌ی خوداجرایی دارد: باید به شیوه‌ای نوشته یا بیان شده باشد که بتواند افراد مورد نظر را به مشارکت ترغیب کند. دستورالعمل،سئوال‌ها و راهنمایی‌ آن باید به گونه‌‌ای طرح شوند که افراد مورد نظر را به ادامه‌ی همکاری و برگرداندن پرسشنامه علاقه‌مند کند. اهمیت این امر بخاطر عدم حضور مصاحبه‌گر واقعی برای توضیح بیشتر و تشویق پاسخ‌دهنده است(دلاور، ۱۷۱:۱۳۸۳)
یک پرسشنامه باید شامل اجزای زیر باشد:
 
۳-۵-۴ روش توزیع پرسش نامه
توزیع پرسشنامه در عرض۳ ماه به صورت طبقه بندی شده بوده است. پرسش نامه ها بصورت حضوری و پستی توزیع و جمع آوری گردیده است.
پایایی ابزار تحقیق[۱۵۰]
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌ دست می‌دهد. در این تحقیق برای تعیین پایانی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ[۱۵۱] استفاده گردید. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند به‌کار می‌رود. حد قابل قبول آلفای کرونباخ برای مقاصد کاربردی حداقل ۷/۰ است.این روش برای محاسبه هماهنگی و سازگاری درونی ابزار اندازه‌گیری بکار می‌رود.(سرمد و همکاران،۱۶۹:۱۳۸۳)
جدول ۳-۲:برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...

مولفه ها آلفای کرونباخ
رضایت مشتری(Q1-Q5) ۷۸۱/۰
نوآوری(Q6-Q10) ۸۸۲/۰
کیفیت(Q11-Q15) ۸۴۹/۰
نحوه توزیع(Q16-Q20)