فایل های دانشگاهی

بررسی میزان کاربست مولفه های تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گرگان

صورتجلسه دفاع

دانشگاه آزاد اسلامی واحدنکا
پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت آموزشی
عنوان:
بررسی میزان کاربست مولفه‎‌های مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گرگان
استاد راهنما:
دکتر یاسمن مدانلو
نگارش:
میرحسینی
سال تحصیلی ۱۳۹۳
سپاسگزاری
ضمن سپاس وشکرگذاری به درگاه ایزد منان، سپاس می گذارم تمامی رنجهای استادانم را و از اساتید ارجمندی که با راهنمائیهای روشنگرانه خود مرا درنوشتن این رساله یاری نموده اند بویژه سرکار خانم دکتر …………..به عنوان استاد راهنما و جناب آقای دکتر………….. به عنوان استاد محترم مشاور در مسیر انجام این تحقیق متحمل زحمات فراوانی شده اند قدردانی نموده و سپاسگذاری را بجای آورده و زحماتشان را ارج می نهم .
تقدیم به
آنهایی که همواره به سعادت بشریت می اندیشند و با شمع وجود خود روشنایی بخش راه انسانهای طالب کمال هستند. به پاس زحمات بی دریغ پدر و مادر مهربانم و همراهی همسرعزیزم که در این راه و سایر مسائل زندگی پشتیبان و یاور من بوده اند .

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها ای آتش افروخته دربیشه اندیشه ها
خورشید را حاجب توئی،امید را حاجب توئی مطلب توئی، طالب توئی، هم مبتدا، هم منتها
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۳
بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………..۴
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….۵
الف- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۶
ب- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………۶
اهداف جزئی………………………………………………………………………………………………………..۶
فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۶
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..۷
الف- تعاریف نظری متغیر………………………………………………………………………………………۷
ب- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………..۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
بخش اول: مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………۱۱
تعریف تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………………۱۱
نیاز به مدلی برای تعالی سازمان………………………………………………………………………………..۱۴
اهداف مدل‌های تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………..۱۵
اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین………………………………………………………………………………….. ۱۶
معیارها در مدل تعالی سازمان و نحوه امتیازدهی به آنها………………………………………………………۱۷
ویژگی‌های نظام ارزیابی عملکرد سازمانی کارآمد ………………………………………………………….۲۰
مدل‌های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………..۲۱
مدل‌های طراحی سیستم اندازه‌گیری عملکرد……………………………………………………………………..۲۱
مدل‌های تعالی یا جوایز کیفیتی…………………………………………………………………………………….۳۶
مدل‌های تعالی سازمانی………………………………………………………………………………………………۳۷
پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………… ……………… ……………………۶۶
الف) پیشینیه داخلی………………………………………………………………………… ………. ………. ……..۶۶
ب) پیشینه خارجی………………………………………………………………………… ………. ………. ………. ۶۸
فصل سوم: روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………۷۱
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۷۱
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………۷۳
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………۷۳
نمونه آماری و شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………۷۳
ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………..۷۴
روایی و پایایی پرسش‌نامه‌…………………………………………………………………………………….۷۶
روش تجزیه تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………۷۸
فصل چهارم: داده‌هاو تجزیه و تحلیل
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
الف : توصیف جمعیت‌شناختی داده‌ها…………………………………………………………………………. ………………… ……………….۸۲
ب : توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… …… .۸۶
ج:تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………….. ۸۶
فصل پنجم: خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادها
خلاصه ………………………………………………………………………………………………………..۹۸
نتایج …………………………………….. ……………………………………………………………………۹۹
بحث و تفسیرنتایج.. ……………………………………………………………………………………..۱۰۰
محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………۱۰۳
الف) محدودیت هایی درکنترل محقق…………………………………………………………….. ۱۰۳
ب) محدودیت هایی خارج ازکنترل محقق………………………………………………………..۱۰۳
پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۰۳
الف- پیشنهادهای مبتنی برنتایج تحقیق……………………………………………………………..۱۰۳
ب- پیشنهادهای مبتنی برتجارب محقق…………………………………………………………….۱۰۵
ج- پیشنهادهای به محققان دیگر……………………………………………………………………..۱۰۶
منابع…………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………۱۰۸٫
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………..۱۱۰٫

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *