مقالات دانشگاهی ارشد

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۴۵

(همان)
تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: جبین مشبّه به: مهر وجه شبه: فروغ داشتن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
گر گهر گوش خواهی و در آغوش کلک وصالست و دست شاه، بس اینت
(همان: ۱۹۴)
۱- تشبیه ملفوف بلیغ مشبّه: ۱- کلک وصال ۲- دست شاه مشبّه به: ۱- گوهر گوش ۲- در آغوش وجه شبه: در هر دو مورد درخشیدن وبا ارزش بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: در هر دو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد مقیّد به مفرد مقیّد
ما تشنه کام و وادی یکسر سراب خونخوار ای خضر راه مقصود کو چشمه عنایت
(همان)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: وادی مشبّه به: سراب وجه شبه: بی حاصل بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۲- تشبیه بلیغ مشبّه: عنایت مشب به: چشمه وجه شبه: جوشیدن وسیراب کردن (تخییلی ومتعدّد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
به راه عشق چه حاجت به شمع و مشعله دارم بس است جام می روشنم چراغ هدایت
(همان)
تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: جام می مشبّه به: چراغ وجه شبه: روشنی بخش و هدایتگر بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد مقیّد به مفرد
از آن هندوی مست افتاده در محراب ابرویت یکی شد کفر و ایمانم چو گشتم عاشق رویت
(وصال، ۱۳۷۸: ۱۹۵)
تشبیه بلیغ مشبّه: ابرو مشبّه به: محراب وجه شبه: خمیدگی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
دل شوریده مرغ آشیان گم کرده را ماند نسیم صبح پنداری که باز آشفته گیسویت
(همان)
تشبیه مفروق مطلق مشبّه: ۱- دل شوریده ۲- نسیم صبح مشبّه به: ۱- مرغ آشیان گم کرده ۲- گیسو وجه شبه: در هر دو موردآشفتگی و سرگردانی می باشد. (تحقیقی و متعدّد) طرفین: ۱- عقلی به حسی ۲- حسی به حسی افراد: ۱- مفرد مقیّد به مفرد مقیّد ۲- مفرد مقیّد به مفرد ادات: ۱- ماند ۲- پنداری
یکی بخرام ز آن قامت، قیامت کن که رندان را بهشت و دوزخی با هم نمود آن روی آنخویت
(همان: ۱۹۶)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: خرامیدن معشوق مشبّه به: قیامت وجه شبه: آشوب به پا شدن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد مقیّد به مفرد
۲- تشبیه ملفوف مرتب بلیغ مشبّه: ۱- روی ۲- خوی مشبّه به: ۱- بهشت ۲- دوزخ وجه شبه: ۱- زیبا بودن (تحقیقی و مفرد) ۲- دردناک بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: در هر دو مورد حسی به عقلی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
وصال ناتوان گر رفت از سوی تو گو: می رو غباری بود آن بهتر که او برخاست در کویت
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: وصال مشبّه به: غبار وجه شبه: بی ارزش بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
ای ز تو تیره روز من با همه روشناییت روی تو آتش است و ما سوخته از جداییت
(وصال، ۱۳۷۸: ۱۹۶)
تشبیه بلیغ مشبّه: روی مشبّه به: آتش وجه شبه: سرخ بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
زان دو ابروی کمانش، الحذر زین دو گیسوی پریشان، الغیاث
(همان: ۱۹۷)
تشبیه بلیغ مشبّه: ابرو مشبّه به: کمان وجه شبه: خمیدگی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد مقیّد
چون وصال از زخم هجرانت رسید کی کنی از تیغ بران، الغیاث
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: هجران مشبّه به: زخم وجه شبه: دردناک بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
از زخم زلف تو دل مایه تیر مژه شد وه که مسکین سفر از چین به ختا کرد عبث
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: مژه مشبّه به: تیر وجه شبه: مجروح وزخمی کردن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد

You may also like...