مقالات دانشگاهی ارشد

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۳۵

تشبیه ملفوف مشبّه: ۱- روی ۲- مرغ سدره مشبّه به: ۱- باغ ۲- عندلیب وجه شبه: ۱- خوش و خرّم بودن (تحقیقی و مفرد) ۲- خوش آواز بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: ۱- حسی به حسی ۲- عقلی به حسی افراد: ۱- مفرد به مفرد ۲- مفرد مقیّد به مفرد از لحاظ آوردن وجه شبه وادات:۱- مفصّل مؤکّد ۲- بلیغ
خوبرو از صحبت اغیار باشد ناگزیر در چمن گل همدم خار است، گویی نیست هست
(همان: ۱۴۰)
تشبیه تمثیل بلیغ مشبّه: هم صحبتی خوبرو با اغیار مشبّه به: همدمی گل با خار وجه شبه: چیزی خوب و زیبا در کنار چیزی آزار دهنده (تحقیقی و مرکّب) طرفین: حسی به حسی افراد: مرکّب به مرکّب
رویت از طره و چشم تو به کویت ماند که به هر گوشه پریشانی و بیماری هست
(همان)
تشبیه مرکّب مطلق مشبّه: رویت از طره و چشم مشبّه به : کوی
وجه شبه: هر گوشه پریشانی و بیماری بودن (تخییلی و مرکّب) طرفین: حسی به حسی افراد: مرکّب به مفرد ادات: ماند
با خط و خال تو رشک از که توان برد به عشق تا که این دانه و دام است گرفتاری هست
(وصال، ۱۳۷۸: ۱۴۱)
تشبیه ملفوف بلیغ مشبّه: ۱- خط ۲- خال مشبّه به: ۱- دام ۲- دانه وجه شبه: ۱- گرفتاری (تحقیقی و مفرد)۲- سیاه وکوچک بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: درهر دو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
یا رب از چیست که بر سیرت ضحاک بود هرکه بر دوش وی افتاده سیه ماری هست
(همان: ۱۴۲)
تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: هرکه بر دوش معشوق مشبّه به: سیه ماری وجه شبه: سیاهی وگزنده بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد مقیّد به مفرد مقیّد
زان زلف عنبرین به رخ مه نقاب چیست؟ پنهان به زیر پرده شب آفتاب چیست؟
. (همان) ۱- تشبیه مرکّب بلیغ مشبّه: زلف عنبرین بر رخ مه مشبّه به: پرده ی شب بر
روی آفتاب وجه شبه: سیاهی که سطحی روشن را پوشانده. (تحقیقی و مرکّب) طرفین: حسی به حسی افراد: مرکّب به مرکّب
۲- تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: شب مشبّه به: پرده وجه شبه: پنهان کردن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۳- تشبیه بلیغ مشبّه: رخ مشبّه به: مه وجه شبه: درخشان و زیبا بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
از حال دل مپرس که چونست در غمش؟ پیداست حال صعوه به چنگ عقاب چیست؟
(وصال، ۱۳۷۸: ۱۴۳)
تشبیه مرکّب بلیغ مشبّه: حال دل در غمش مشبّه به: حال صعوه به چنگ عقاب وجه شبه: نگرانی حاصل از اسیر بودن (تحقیقی و مرکّب) طرفین: عقلی به حسی افراد: مرکّب به مرکّب
آنجا که من به ناله در آیم رباب که؟ و آنجا که من به گریه در آیم سحاب چیست؟
(همان)
تشبیه جمع تفضیل مفصّل مؤکّد مشبّه: من مشبّه به: ۱- رباب ۲- سحاب وجه شبه: ۱- ناله زدن (تحقیقی و مفرد)۲- گریه فراوان (تحقیقی و مفرد) طرفین: در هر دو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
لب تر نکرده است وصال ار ز جام عشق زینسان فتاده بیخود و مست و خراب چیست؟
(همان)
تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: جام (شراب) وجه شبه: مست، بیخود و خراب کننده (تحقیقی و متعدّد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
با قامتت رعونت سرو و سمن کدام؟ با عارضت لطافت باغ و بهار چیست؟
(همان)
۱- تشبیه تفضیل جمع بلیغ مشبّه: قامت مشبّه به: ۱- سرو ۲- سمن وجه شبه: ۱- بلندی و تناسب (تحقیقی و متعدّد) ۲- سفیدی (تحقیقی و مفرد) طرفین: در هر دو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد . ۲- تشبیه تفضیل جمع بلیغ مشبّه: عارض مشبّه به: ۱- باغ۲- بهار وجه شبه: در هر دو مورد زیبا وبا طراوت بودن. (تحقیقی و متعدّد) طرفین: در هر دو مورد حسی به حسی می باشد افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
پیوسته یاد قامت تو پیش چشم ماست حاجت به سیر سرو و لب جویبار چیست؟
(وصال، ۱۳۷۸: ۱۴۳)
تشبیه تفضیل بلیغ مشبّه: قامت مشبّه به: سرو وجه شبه: بلندی و تناسب (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
چون تیر غمزه ترک کمان ابرو افکند پیدا بود که طاقت پرهیزگار چیست؟
(همان)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: غمزه مشبّه به: تیر وجه شبه: کشنده بودن (تخییلی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد

You may also like...