مقالات دانشگاهی ارشد

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۲۴

پیش چشمان تو گر خلق زرهپوش شوند تیر مژگان نه کم از ناوک جوشن گسل است
(همان).
تشبیه بلیغ مشبّه: مژگان مشبّه به: تیر وجهشبه: مجروح و زخمی کردن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
گفتی از او ببر، که شود برق خرمنت این کی شود، و گر شود این عین حاصل است
(وصال، ۱۳۷۸: ۸۷)
۱- تشبیه مفروق بلیغ مشبّه: ۱- او ۲- «ت» در خرمنت مشبّه به: ۱- برق ۲- خرمن وجهشبه: ۱- سوزاندن (تحقیقی و مفرد) ۲- سوختن (تحقیقی و مفرد) طرفین: در هر دو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
بی محبت زندگانی مشکل است زندگی کشت و محبت حاصل است
(همان)
تشبیه مفروق بلیغ مشبّه: ۱- زندگی ۲- محبت مشبّه به: ۱- کشت ۲- حاصل وجهشبه: ثمر داشتن (تحقیقی و مفرد) ۲- ارزشمند بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: در هر دو مورد عقلی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
زیر بار عاشقی رفتن دلیر با من است، اما صبوری با دل است
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: عاشقی مشبّه به: بار وجهشبه: سنگین بودن (تحقیقی ومفرد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
از تو با حور جنان کس رو نکرد آب چون آمد، تیمم باطل است
(همان)
۱- تشبیه مضمر تفضیل بلیغ مشبّه: تو مشبّه به: حور وجهشبه: زیبایی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به عقلی افراد: مفرد به مفرد ۲- تشبیه تمثیل مفصّل مؤکّد مشبّه: تو در کنار حور مشبّه به: آب در کنار تیمم وجهشبه: دو چیزی که بودن یکی دیگری را نفی میکند. (تحقیقی ومرکّب) طرفین: عقلی به حسی افراد: مرکّب به مرکّب
پنجاه ساله چون خر عصار میرویم و امروزمان قدم به سر گام اوّل است
(وصال، ۱۳۷۸: ۸۷)
تشبیه مجمل مرسل مشبّه: «یم» در می رویم مشبّه به: خر عصار وجهشبه: سرگردانی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد مقیّد ادات: چون
از سخن آتش زند در خرمن بیچارگان و آنچه اورا بر زبان افتاد ما را بر دل است
(همان: ۸۸)
تشبیه بلیغ مشبّه: سخن مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقیقی و مفرد) طرفین: درهردو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
دل شکست و منزل جانان دل است آن پری بی شیشه بودن مشکل است
(همان)
تشبیه مضمر مفصّل مؤکّد مشبّه: دل مشبّه به: شیشه وجهشبه: شکستن (دوگانه، مفرد و تحقیقی می باشد که برای مشبّه در معنای غمگین بودن است ولی برای مشبّه به در معنای حقیقی می باشد). طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
غرق بحر عشق را، گو صبر کن کانچه را گرداب بینی ساحل است
(همان)
تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: عشق مشبّه به: بحر وجهشبه: غرق شدن (تحقیقی و مفرد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
هم زدل باید گذشتن هم ز دین گر شکنج زلف او دام دل است
(وصال، ۱۳۷۸: ۸۹)
تشبیه مفصّل مؤکّد مشبّه: زلف مشبّه به: دام وجهشبه: شکنج بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
با چنین شمشاد قامت، هر قیامی بی حضور با چنین محراب ابرو، هر نمازی باطل است
(همان)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: قامت مشبّه به: شمشاد وجهشبه: راستی و زیبایی (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۲- تشبیه بلیغ مشبّه: ابرو مشبّه به: محراب وجهشبه: خمیدگی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
شربت عشقش گهی نوش که از جام غمش شهد بینی آنچه را بینی که زهر قاتل است (همان)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: عشق مشبّه به: شربت وجهشبه: شیرینی (تحقیقی و مفرد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۲- تشبیه بلیغ مشبّه: غم مشبّه به: جام(شراب) وجهشبه: خوشگوار بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

You may also like...