مقالات دانشگاهی ارشد

مقاله علمی با منبع : بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی۹۳- قسمت ۱۳

بردن (تخییلی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
بادهی جرعه جرعهام، گریه دجله دجله شد بی رخ دوست ساقیا، می مده اینقدر مرا
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: باده ی جرعه جرعه مشبّه به: گریه دجله دجله وجهشبه: فراوانی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
ما تماشای تو از آینه ی دل کردیم چشم اغیار نبیند نظر پنهان را . (وصال، ۱۳۷۸: ۳۱)
تشبیه بلیغ مشبّه: دل مشبّه به: آینه وجهشبه: صاف وپاک بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
چند بیهوده دهی پند من حیران را آتشم، دور کن ای دوست زمن دامان را
(همان: ۳۲)
تشبیه بلیغ مشبّه: «م» در آتشم مشبّه به: آتش وجهشبه: سرخ و سوزاننده (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
زآتش عشق مرا چند حذر فرمایی کار این سوخته بگذشت، بگو خامان را
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: عشق مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقیقی و مفرد) طرفین: عقلی به حسی (تحقیقی) افراد: مفرد به مفرد
تا تو در یاد منی جانب بستان نروم من که همراه بهشتم چه کنم بستان را
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: تو مشبّه به: بهشت وجهشبه: زیبایی و خرمی (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به عقلی افراد: مفرد به مفرد
از ناز یکی جلوه ده آن سرو روان را تا سرو قدان برتو فشانند روان را
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: قد مشبّه به: سرو وجهشبه: بلندی و تناسب (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
از روی توپیداست که سودای من از کیست؟ آن شعله بنازم که دلیل است دخان را
(وصال، ۱۳۷۸: ۳۳)
تشبیه مضمرملفوف بلیغ مشبّه: ۱- روی۲- سودای من مشبّه به: ۱- شعله۲- دخان وجهشبه: ۱- سرخ بودن (تحقیقی و مفرد)۲- سیاهی (وجه شبه دوگانه، مفرد وتحقیقی می باشد، در مورد مشبّه در معنای گمرا ه کننده اما در مورد مشبّه به در معنای حقیقی آن به کار رفته است). طرفین: ۱- حسی به حسی ۲- عقلی به حسی افراد: ۱- مفرد به مفرد ۲- مفرد مقیّد به مفرد
چه خصمیت به دل و دین پارسایان است که باز کردهای از هم کمند گیسو را
(همان)
تشبیه بلیغ مشبّه: گیسو مشبّه به: کمند وجهشبه: بلند بودن وبافته شده (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
نسبت به عارضت نتوان داد ماه را بسیار فرق ها بود از گل، گیاه را
(همان: ۳۴)
۱- تشبیه تفضیل بلیغ مشبّه: عارض مشبّه به: ماه وجهشبه: درخشندگی و زیبایی (تحقیقی و مفرد) طرفین: حسی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۲- تشبیه مضمر ملفوف بلیغ مشبّه: ۱- عارض ۲- ماه مشبّه به: ۱- گل ۲- گیاه وجهشبه: ۱- سرخ و لطیف (تحقیقی ومتعدّد) ۲- بی ارزش بودن (تحقیقی و مفرد) طرفین: در هر دو مورد حسی به حسی می باشد. افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشند.
بیم جمال تست که آیینه ی دل است ورنه من از کجا و چنین ضبط آه را؟
(همان)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: دل مشبّه به: آیینه وجه شبه: صاف وپاک بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۲- تشبیه بلیغ مشبّه: جمال تو مشبّه به: آیینه ی دل وجه شبه: صاف وپاک بودن (تحقیقی و متعدّد) طرفین: حسی به عقلی افراد: مفرد مقیّد به مفردمقیّد
با ما مگو کز آتش عشقش چنین مسوز این خود به برق گو که نسوزد گیاه را
(وصال، ۱۳۷۸: ۳۴)
۱- تشبیه بلیغ مشبّه: عشق مشبّه به: آتش وجهشبه: سوزاندن (تحقیقی و مفرد) طرفین: عقلی به حسی افراد: مفرد به مفرد
۲-تشبیه مضمرملفوف مشوش بلیغ مشبّه: ۱- عشق ۲- ما مشبّه به: ۱- برق ۲- گیاه وجهشبه: ۱- سوزاندن (تحقیقی ومفرد) ۲- سوختن (تحقیقی و مفرد) طرفین: ۱- عقلی به حسی ۲- حسی به حسی افراد: در هر دو مورد مفرد به مفرد می باشد.
مگذار جام باده در این موسم بهار کمترنه یی ز خاک، ببین جام لاله را

You may also like...