بررسی تست های ماتریس کنکور

 

در تست های ماتریس کنکور ماتریس ترتیب مستطیلی عناصر (ورودی ها) است ارائه شده بین براکت ها [] یا دو خط || || نامگذاری یک ماتریس: از حروف بزرگ برای مشخص کردن ماتریس استفاده می شود. تعداد ردیف ها (افقی) توسط ستون ها (عمودی) الف) ماتریس ردیف – فقط شامل یک ردیف است b) ماتریس ستون – فقط شامل یک ستون است ج) ماتریس صفر – همه ورودی ها صفر است د) ماتریس را جابجا کنید – ردیف ها و ستون ها را به هم متصل کنید درست همانطور که جمع یا تفاوت دو عدد واقعی یک واقعیت منحصر به فرد است تعداد ، جمع یا تفاوت دو ماتریس یک ماتریس بی نظیر است. در تست های ماتریس کنکور فقط ماتریس هایی با ابعاد یکسان قابل اضافه یا تفریق هستند. اگر ابعاد باشد جمع یا تفریق متفاوت تعریف نشده است. جمع ماتریس صفر و هر ماتریس دیگر ماتریس صفر عنصر هویت است علاوه بر این در مجموعه ای از هر ماتریس با ابعاد معکوس افزودنی معکوس (یا منفی) ماتریس است – ورودی های آنها منفی ورودی های مربوطه است در یک. آمکس مانند شماره واقعی ، مفهوم تفریق ماتریس ها می تواند به شرح زیر تعریف شده است: وقتی با ماتریس کار می کنیم به هر شماره واقعی مراجعه می کنیم به عنوان یک سنجنده محصول یک “مقیاس” و یک ماتریس ماتریس است.

در تست های ماتریس کنکور هر یک از نوشته های آنها “بار” برابر است ورود به A. محصول یک مقیاس سنج و یک ماتریس نشان داده می شود که هم قابل تغییر است و هم انجمنی این اثبات بر عهده شماست. ۱- ابعاد ماتریس های A ، B و C را تعیین کنید ۲٫ ماتریس صفر برای ماتریس B چیست؟ ۳٫ انتقال ماتریس B چیست؟ ماتریس E؟ ۴- معکوس افزودنی معکوس برای ماتریس A چیست؟ برای ماتریس D؟ ۵- ماتریس حاصل را بر اساس عملیات زیر تعیین کنید: با توجه به: و با اعداد x ، y ، و z نمایانگر تعداد کاست ها ، CD ها و DVD هر هفته در یک فروشگاه خرده فروشی محلی فروخته می شود در حالی که A1 ، b1 و c1 قیمت هر مورد را در طی یک هفته فروش معمولی نشان می دهند و a2 ، b2 و c2 قیمت هر مورد را در طی ویژه نشان می دهد. هفته تبلیغات فرآیند اضافه کردن محصولات به دست آمده با ضرب کردن عناصر یک ردیف در یک ماتریس توسط عناصر مربوطه ستون در یک ماتریس دیگر فرآیند را تعریف می کند ضرب ماتریس توجه داشته باشید که برای ضرب ماتریس اتفاق می افتد.

طبق تست های ماتریس کنکور تعداد عناصر ردیف در ماتریس اول باید مطابقت داشته باشد تعداد عناصر موجود در یک ستون در ماتریس دوم b) جواب حاصل همیشه دارای ابعاد تعریف شده توسط تعداد ردیف ها در ماتریس اول و تعداد ستون ها در ماتریس دوم ضرب ماتریس با تعداد اعداد واقعی در این است که متفاوت نیست ، به طور کلی ، رفتاری بنابراین ، هنگامی که لازم است محصولی را پیدا کنیم ، باید سخت بپردازیم توجه به نظمی که در آن نوشته شده است. AB به معنی جمع چپ است از B توسط A ، و BA به معنی ضرب درست B با A است. ۲ ۴ اگر یک ماتریس مربع داشته باشیم که مورب اصلی آن (از بالا به چپ به بالا باشد) پایین سمت راست) شامل ورودی های “من” است و تمام ورودی های دیگر “۰” هستند ، ما از این به عنوان ماتریس هویت یاد می کنیم و با عنوان “من” روبرو می شویم. در زیر نمونه هایی از ماتریس های هویت برای ۲ x 2 و ۳ x 3 آورده شده است.