مقالات دانشگاهی ارشد

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و …

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.
استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.
۳-۷-۲-۱ فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
۳-۷-۲-۲ فرضیه فرعی دوم پژوهش:
استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.
استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.
استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

۳-۸ متغیرهای تحقیق

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به سه دسته تقسیم می شود:

۳-۸-۱ متغیر وابسته

متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند. با تحلیل متغیر وابسته می توان برای حل مسئله به پاسخ هایی دست یافت. متغیرهای وابسته این پژوهش متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی هستند که روش سنجش آنها در زیر تشریح می شود:
الف) تغییرات قیمت سهام
برای محاسبه متغیر وابسته تحقیق (تغییرات قیمت سهامSPCH) ابتدا آخرین قیمت قبل از مجمع (PB) و سپس اولین قیمت بعد از مجمع (PA) برای هر شرکت در هر یک از سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ مشخص گردید. سپس از آنجا که هم زمان با تغییرات قیمت سهام شرکت های نمونه شاخص کل بازار نیز تغییراتی داشته است٬ لذا شاخص کل بازار قبل از مجمع (INB) و شاخص کل بازاربعد مجمع (INA) برای سال های مذکور مشخص گردیدند.
همانطور که می دانید از لحاظ تئوریک قیمت سهام بعد از مجمع باید برابر باشد با قیمت سهام قبل از مجمع منهای سود نقدی تقسیم شده.
حال از آنجا که معمولا سود سهام اعلام شده بلافاصله پس از برگزاری مجمع پرداخت می گردد و از نظر قانونی شرکت ها موظف اند ۸ ماه پس از برگزاری مجمع، سود را پرداخت نمایند برای یکنواختی فرض شده است، که کل شرکت ها سود را راس ۸ ماه پرداخت نموده اند. در صورتی که نرخ بهره ۱۸ درصد در نظر گرفته شود.نرخ بهره براساس متوسط نرخ سود اوراق مشارکت دولتی طی سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ به صورت جدول ۳-۱ در نظر گرفته شده است.
جدول ۳-۱ نرخ سود اوراق مشارکت در سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
نرخ سود اوراق مشارکت ۱۷% ۱۶% ۱۹% ۲۰% ۲۰%

منبع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ” گزارش اقتصادی ترازنامه سالانه”

You may also like...