مقالات دانشگاهی ارشد

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۲

در سطح سبزسازی استراتژیک، مدیریت مالی تصمیم هایی درباره تجمیع موضوعات محیطی و هدف های یک شرکت با سیستم های بزرگ و کوچک سازمانی می گیرد. در این سطح تغییرات بنیادی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می آید، به عنوان مثال یک شرکت استرالیایی همه فرایندهای ماشین شویی را در یک چرخه بسته سیستم بازیافت آب طراحی کرده است.
سبزسازی شبه استراتژیک، ویژگی های استراتژی های سازمانی برای تجمیع موضوعات محیطی با استراتژی بازاریابی و با تصمیم های مدیریتی که به سمت رسیدن به یک مزیت رقابتی در بازارها گرایش یافته اند، است. در این سطح شاهد تغییرات در روش سازمان های تجاری هستیم. به عنوان مثال برخی هتل ها برای کاهش مصرف آب از میهمانان خود درخواست می کنند که حوله های استفاده شده را برای شستشو در کف حمام یا وان قرار دهند.
در سبزسازی تاکتیکی فعالیت های وظیفه ای سبز می شوند. برای مثال در ایام خشکسالی مسئولین امور آب، شعارهایی برای مصرف بهینه و صرفه جویی بکار می برند.
سطح تاکتیکی دارای ویژگی هایی با تصمیم های وظیفه ای (مدیران بازاریابی یا تولید) می باشد. این سطح به سمت رسیدن به هدف های مخصوص با استراتژی های هدایت شده با سازوکار مالی گرایش داده شده است (ماندگاری،۱۳۹۱،ص۹)

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۱-۱۶- تقسیم بندی بازار سبز

شواهد نشان می دهد در ایران نیز نگرانی مردم در رابطه با مسائل و مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و بخش های بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمده است.( ضیایی، ۱۳۹۲، ص ۴۵)
فولر[۳۱] در کتاب خود درصد مصرف کنندگان سبز را به صورت زیر توصیف کرده است:
۲-۱-۱۶-۱- سبزهای خالص واقعی[۳۲] (۱۲%)
-رهبران جنبش سبز بوده و درسطح وسیعی از فعالیت های طرفدار محیط زیست شرکت می کنند.
– جایگاه اقتصادی-اجتماعی بالایی دارند. ( مانند تحصیلات، درآمد، سطح شغلی)
– کمک مالی برای مسائل زیست محیطی و تعامل با سیاستمداران.
-طرفدارانی متعهد و سخت کوش هستند و از محصولاتی که توسط شرکت های دوستدار محیط زیست ساخته نشده اند دوری می کنند.(همان منبع)
۲-۱-۱۶-۲- سبزهای پشتیبان[۳۳] (۶%)
– شبیه به سبز های خالص واقعی هستند با این تفاوت که در مقایسه با گروه قبل فعالیت سیاسی کمتری دارند.
-آماده برای پرداخت مقداری از پول خود برای محصولات دوستدار محیط زیست هستند.
– به طور کلی جوان هستند و ترجیح می دهند کالای سبز را رد و بدل کنند و دوست ندارند سبک زندگی خود را عوض کنند.
– جایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی دارند. (همان منبع)
۲-۱-۱۶-۳-جوانه ها[۳۴] (۳۷%)
– این گروه می تواند به عنوان تغذیه کننده بخش سبز های خالص و سبزهای پشتیبان باشد. این افراد قادر به خرید محصولات سبز هستند ولی ترجیح نمی دهند که این محصولات را خریداری کنند مگر آنکه تحت تأثیر بازاریابی قرار بگیرند.
– اعتقاد دارند که مسائل زیست محیطی تنها در تئوری مطرح بوده و در عمل وجود ندارد.
– جایگاه اقتصادی- اجتماعی خوبی دارند.
– این افراد در میانه راه دستیابی به جایگاه اجتماعی و سیاسی اند.
– رتبه خوبی از نظر رفتار بین دوستداران محیط زیست دارند.(همان منبع)
۲-۱-۱۶-۴- نق زن ها[۳۵] (۱۳%)
-این گروه به طور کل در مسائل و رفتارهای طرفدار محیط زیست شرکت نمی کنند و اعتقاد دارند این امر بر عهده دولت و شرکت های بزرگ است.
– منطق و دلیل خاص خود را برای شرکت نکردن در فعالیت های زیست محیطی دارند.
– درست مانند نامشان شکایت می کنند که بسیار مشغله دارند، خیلی درگیر هستند، محصولات سبز بسیار گران اند و خوب کار نمی کنند.
– جایگاه اقتصادی- اجتماعی آنها پایین تر از سطح متوسط جامعه است.(همان منبع)
۲-۱-۱۶-۵-بی توجه ها[۳۶] (۲۹%)
– این گروه از درگیرشدن در مسائل زیست محیطی دوری می کنند.
– نسبت به مسائل اجتماعی و زیست محیطی بی تفاوت اند.
– علاقه ای به خرید محصولات سبز و سبز بودن ندارند و هیچ مزیتی در چنین محصولاتی مشاهده نمی کنند.
-دیگران را برای مشکلات زیست محیطی سرزنش نمی کنند و تلاشی برای حفظ محیط زیست نمی کنند.
– بر روی کارهای روزمه و لحظه ای خود تمرکز می کنند.
-پایین ترین سطح درآمد و تحصیلات را دارند. (Awan, 2011, pp6-7)

۲-۱-۱۷-آمیخته بازاریابی سبز

۲-۱-۱۷-۱- محصول سبز

You may also like...