مقالات دانشگاهی ارشد

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۵

جدول شماره۳-۴- معیارهای توزیع سبز ۵۷
جدول شماره۳-۵- معیارهای خرید سبز ۵۸
جدول ‏۳-۶- ضریب آلفای کرونباخ ۶۰
جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۶۳
جدول۴-۲- توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۶۴
جدول۴-۳- توصیف سن پاسخ دهندگان ۶۵
جدول۴-۴- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۶
جدول۴-۵- توصیف متغیر محصول ۶۷
جدول۴-۶- توصیف متغیر تبلیغ ۶۸
جدول۴-۷- توصیف متغیر توزیع ۶۹
جدول۴-۸- توصیف متغیر قیمت ۷۱
جدول۴-۹- توصیف متغیر تصمیم خرید سبز ۷۲
جدول ۴-۱۰- شاخص های معنی داری و برازش مدل ۷۵
فهرست اشکال/ نمودارها
شکل۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۸
شکل۱-۲- ابزارهای مخصوص بازاریابی ۱۸
شکل۲-۱- فرایند تصمیم گیری خرید ۲۳
نمودار۴-۱- نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴
نمودار۴-۲- نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان ۶۵
نمودار۴-۳- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۶۶
نمودار۴-۴- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۷
نمودار۴-۵- هیستوگرام متغیر محصول ۶۸
نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیر تبلیغ ۶۹
نمودار۴-۷- هیستوگرام متغیر توزیع ۷۰
نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر قیمت ۷۱
نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر تصمیم خرید سبز ۷۲
نمودار ۴-۱۰- آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ۷۳
نمودار ۴-۱۱- آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۷۴
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه شهرستان رشت انجام گرفته است. با توجه به نامحدود بودن تعداد جامعه آماری، با استفاده از فرمول جامعه نامحدود نمونه ای مشتمل بر ۳۴۸ نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت مذکور به شیوه غیر احتمالی در دسترس انتخاب گردیده و بررسی شدند. به منظور بررسی رابطه آمیخته بازاریابی سبز و رفتار خرید مصرف کننده، از طریق پرسشنامه استاندارد به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد. این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها و اطلاعات میدانی است. روش تحقیق از نظر نوع تحقیق توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بوده است. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری آمیخته بازاریابی سبز و خرید سبز مصرف کننده و با استفاده از مدل یاری بوزنجانی که شامل متغیرهای محصول سبز، تبلیغ سبز، توزیع سبز، قیمت سبز و تصمیم خرید سبز بوده، طراحی گردیده است. در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه و تحلیل آن پرداخته شد و مشخص گردید، که به ترتیب هر یک از ابعاد تبلیغ، محصول، قیمت و توزیع از آمیخته بازاریابی سبز بر خرید سبز مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارند.
واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، آمیخته بازاریابی سبز، مصرف کننده، فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده

فصل اول

کلیّات تحقیق

۱-۱-مقدمه

در طول چند دهه گذشته جهان شاهد رشد نمایی در شمار اخبار و فعالیت هایی است که توسط گروه های حامی محیط زیست ترویج داده شده و روی صدمات زیست محیطی تمرکز کرده اند. به طور کلی، این قبیل فعالیت ها در زمینه حفاظت و نگهداری از محیط زیست متمرکز شده و مترصد نشان دادن تأثیر آن بر نگرش ها و رفتار مصرف کننده هستند. پژوهش های بین المللی نشان می دهند که این روزها مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست بیشتر نگران هستند و به تدریج رفتار مصرفی شان را تغییر می دهند. بنابراین بازار جدیدی برای محصولات ماندگار و پایدار پدید می آید که توسط مصرف کنندگان فعال تقویت می شود و این راهی غیر مستقیم برای محافظت از محیط زیست است.
به نظر می رسد امروزه مشکلات زیست محیطی شهروندان، سازمان ها و مؤسسات سرتا سر جهان را بیشتر از ۳۰ سال پیش نگران کرده است. از نخستین سالهای دهه ۸۰ بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی شهرت زیادی یافته است. عباراتی از قبیل “دهه محیط زیست[۱]” یا “دهه زمین[۲]” به دهه ۱۹۹۰ پیوند خورده است. در طول این دهه توجه به مسائل زیست محیطی و جامعه در تصمیمات خرید مصرف کنندگان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در مطالعه ای که در سال ۱۹۹۲ در ۱۶ کشور توسط اتمن[۳] انجام گرفت بیش از ۵۰ درصد از مصرف کنندگان در هر کشور بیان کردند که نسبت به محیط زیست علاقه مند و نگران شده اند. همچنین نتایج مطالعه ای که در سال ۱۹۹۴ در استرالیا انجام شد، نشان داد ۸۴ درصد از افراد معتقد بودند که در برابر محیط زیست مسئولند. این افراد بیان کردند رفتارشان را که شامل رفتار خرید است بخاطر مسائل زیست محیطی اصلاح کرده اند. نتایج مطالعه ای که در سال ۱۹۸۹ در امریکا انجام گرفت حاکی از آن است که ۴۹ درصد از پاسخ دهندگان به خاطر مسائل زیست محیطی خریدشان را تغییر داده اند. به علاوه مطالعات اداره آمار استرالیا روی ۱۶هزار نفر نشان می دهد که ۷۵ درصد از افراد نسبت به مسائل محیطی نگران هستند.
مسئله حفظ محیط زیست باعث شده که مصرف کنندگان درباره محصولاتی که می خرند باز اندیشی کنند. امروزه بسیاری از مصرف کنندگان این آمادگی را دارند که برای حمایت واقعی از محیط زیست برای محصولاتی که استاندارد های محیطی را رعایت می کنند مبلغ بیشتری پرداخت کنند. همزمان شرکت هایی که به دنبال راهی برای باقی ماندن در رقابت بودند، این موضوعات جدید و مبهم را وارد مدیریت و تصمیمات بازاریابی شان کردند. اخیراً به رابطه میان مصرف کننده، بازاریابی و محیط زیست توجه زیادی می شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

You may also like...