مقالات دانشگاهی ارشد

سایت مقالات فارسی – بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه ۱ تهران- …

۱-۷-۲ : پیشنه تحقیق در داخل کشور
در میان مطالعات داخلی افتاده( ۱۳۸۷ )در مقاله به بررسی پیش نیازهای گردشگری الکترونیکی در ایران پرداخته است. محرر )۲۰۰۶) در مطالعه ای به بررسی مطلوبیت الکترونیک در صنعت گردشگری پرداخته است. البدوی و سداد(۲۰۱۱ ) به بررسی وب سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پرداخته اند که در این پژوهش به ارایه برخی آمار و ارقام در خصوص وضعیت گردشگری در ایران نیز پرداخته شده بود. همچنین، تقوی و قلی پور سلیمانی (۱۳۸۸) به بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری با استفاده از داده های سری زمانی پرداخته اند. در تحقیق دیگری نیز قیامی راد و محرم زاده (۱۳۸۷) به بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا پرداخته اند. فرزین (۱۳۸۴ ) با بررسی وضعیت گردشگری الکترونیکی در ایران، مشکلات زیرساختی در حوزه تجارت الکترونیک، کوچک بودن واحدهای صنعت گردشگری و مسائل مدیریتی را از چالش های عمده توسعه گردشگری الکترونیکی در کشور عنوان کرده است.(سعید روحانی و احد زارع رواسان :۱۳۹۲ )
۱-۸ روند یابی پژوهش
اجرای هر طرح پژوهشی مستلزم به کارگیری روشی مناسب است که به پژوهش گر کمک می کند تا طرح پژوهش را اجرا کند و به پرسش های پژوهش پاسخ دهد. معمولا در هر رشته، روش های متعددی وجود دارد که برخی از آنها مقبولیت و عمومیت بیشتری دارند و در اغلب تحقیات آن رشته مورد استفاده قرار می گیرند. البته معیار گزینش یک روش قبل از هر چیز به تناسب آن با هدف پژوهش بستگی دارد. در واقع این هدف پژوهش و پرسش های آن است که نوع روش را تعیین می کند. بنابراین تعیین دقیق روش مورد استفاده و دلایل انتخاب آن ،از ویژگی های مهم هر کار علمی محسوب می شود.( منصوریان : ۱۳۸۸ )
۱-۸-۱ روش پژوهش
این تحقیق یک پژوهش بنیادی است . روش تحقیق آن، تا پایان چارچوب نظری، روش اسنادی و میدانی است و پس از جمع آوری اطلاعات جهت دستیابی به نتایج و تحلیل، روش کیفی به کار گرفته شده است.
۱-۸-۲ ابزار گرد آوری داده ها
ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش بانک های اطلاعاتی ، شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای، رسانه ها و شبکه های اجتماعی، سایت های مرجع ، متخصصین این حوزه ، کتابهای مرجع و پرسش نامه از نوع محقق ساخته می باشد.
۱-۸-۳ جامعه آماری :
جامعه پژوهش در این تحقیق در برگیرنده دفاتر خدمات گردشگری تهران می باشند که عمدتا به فعالیت گردشگری اشتغال دارند و تخصص اصلی آنان در حوزه تورهای ورودی می باشد .
۱-۸-۴ روایی
روایی پرسشنامه از طریق ارسال آن برای جمعی از مدیران ، کارشناسان شرکت های گردشگری ورودی و همچنین متخصصان فعال در گردشگری تعیین گردیده است.
۱-۹ مشکلات تحقیق
داده های اطلاعاتی این تحقیق، اطلاعات محرمانه آژانس ها به شمار می آیند و دستیابی به اطلاعات به سختی امکان پذیر می باشد. در بسیاری از موارد آژانس ها اطلاعات دقیق و کامل را در اختیار قرار ندادند.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۲-۱ مقدمه
در این فصل سعی شده است که مفاهیم اصلی گردشگری، انوا ع گردشگری، انواع گردشگری از نظر مقصد و موضوع ؛ اهداف گردشگری پایدار، بازاریابی و بازاریابی گردشگری، آژانس های مسافرتی و درجه بندی آنها، گردشگری الکترونیک و هوشمند، ابزارهای هوشمند توضیح داده شود تا بتوان با استفاده از این مفاهیم و روش های مناسب تحقیقاتی در این زمینه، در فصل های بعدی به تجزیه و تحلیل این مدل گردشگری پرداخته و بر لزوم استفاده از آن در پیش برد فروش دفاتر خدمات گردشگری تاکید شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲ مروری بر مفاهیم اصلی

گردشگری

طبق گفته‏ی ماتیسون و وال، گردشگری عبارت است از “تغییر مکان موقتی افراد به مقاصدی خارج از محل معمول کار یا اقامتشان، فعالیت‏هایی که در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام می‏گیرد و تسهیلاتی که به منظور برآوردن نیازهای آنان فراهم می‏شود. “سازمان جهانی گردشگری[۳۲]، گردشگری را فعالیت‏های فردی که برای کمتر از مدت زمانی معین به خارج از محیط معمول زندگی خود مسافرت نموده و هدف اصلی وی چیزی غیر از انجام فعالیتی است که به خاطر آن از سوی محل مورد بازدید مزد دریافت نماید. از منظر سازمان جهانی گردشگری، گردشگری عبارت است از فعالیت‏های افرادی که برای استراحت، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می‏کنند(پاپلی یزدی و سقایی[۳۳]: ۱۳۸۸).

انواع گردشگری

سازمان جهانی گردشگری، گردشگری را از ابعاد مختلف، براساس تمایز در رویکرد به مکان بازدید، به صورت زیر تقسیم کرده است:
گردشگری داخلی (بومی): در این حالت اشخاص مقیم یک کشور حداکثر برای مدت دوازده ماه به محلی در کشور خودشان که خارج از محیط معمولی زندگی آنهاست سفر می‏کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.
گردشگری خارجی (بین المللی): افراد برای حداکثر مدت دوازده ماه به کشوری که محل اقامت معمول آنها نیست و خارج از محیط معمول زندگی شان قرار دارد سفر می‏کنند و هدف اصلی آنها از این سفر انجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.
در جایی دیگر سازمان جهانی جهانگردی، سه شکل جهانگردی را به صورت زیر توصیف می‏کند(داس ویل[۳۴] :۱۳۸۶):
گردشگری داخلی: ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می‏کنند.
گردشگری خارجی ها: افرادی که ساکن یک کشور نیستند و به آن کشور مسافرت می‏کنند.
گردشگری خارجی: افراد ساکن یک کشور که به خارج از آن کشور مسافرت می‏کنند.
پاپلی یزدی و سقایی انواع گردشگری را از نظر مکان مقصد و از نظر موضوع دسته‏بندی کرده‏اند (پاپلی یزدی و سقایی[۳۵]: ۱۳۸۸):
انواع گردشگری از نظر مکان مقصد:
گردشگری شهری گردشگری روستایی
گردشگری عشایری، قومی، قبیله‏ای گردشگری در طبیعت
گردشگری ساحلی و دریایی گردشگری کوهستانی
گردشگری هوا-فضا گردشگری زیست محیط
انواع گردشگری از نظر موضوع:
گردشگری دریایی گردشگری برف
گردشگری فرهنگی و هنری (گردشگری میراث) گردشگری اجتماعی
گردشگری علمی-آموزشی گردشگری درمانی

You may also like...