مقالات دانشگاهی ارشد

متن کامل – بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه ۱ تهران- قسمت …

۵-۳ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. ۶۲
۵-۴ ارایه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………. ۶۳
۵-۵ پیشنهاد برای آینده ………………………………………………………………………………….. ۶۳
منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۶۴
خلاصه انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. ۶۹
پرسشنامه پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۷۰
فهرست جدول ها صحفه
جدول شماره ۳-۱ میانگین ماهانه پارامترهای اقلیمی ایستگاه تهران مهرآباد از بدو تاسیس………………… ۲۸
جدول شماره ۳-۲ فراوانی و درصد آژانس های مسافرتی در تهران …………………………………….. ۳۱
جدول شماره -۳۳ : فراوانی و درصد آژانس های ورودی در تهران ………………………………………… ۳۱
جدول شماره ۳-۴: فراوانی آژانس های ورودی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ……………………….. . ۳۲
جدول شماره ۴-۱ : جدول فراوانی پاسخ گویان بر اساس جنیست …………………………………………… ۳۵
جدول شماره ۴-۲ : جدول فراوانی پاسخ گویان به تفکیک گروه سنی…………………………………………. ۳۶
جدول شماره ۴-۳ : جدول فراوانی پاسخ گویان بر اساس تحصیلات ……………………………………………………………………. ۳۶
جدول شماره ۴-۴ : جدول فراوانی به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری ………………………………….. ۳۷
جدول شماره ۴-۵ : جدول فراوانی میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری…… ۳۸
جدول شماره ۴-۶ :جدول فراوانی میزان تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور در ورود به رقابت بین المللی………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
جدول شماره ۴-۷ جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند …………………… ۴۰
جدول شماره ۴-۸ : جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند……………………. ۴۱
جدول شماره ۴-۹ جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند………………………. ۴۱
جدول شماره ۴-۱۰ جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با ابزارهای هوشمند…………………………….. ۴۲
جدول شماره ۴-۱۱ جدول فراوانی میزان مجهز بودن شرکت های گردشگری به ابزارهای هوشمند ……….. ۴۳
جدول ۴-۱۲ جدول فراوانی میزان استفاده شرکت های گردشگری به ابزارهای هوشمند…………………….. ۴۴
جدول شماره۴-۱۳ جدول فراوانی میزان جذب گردشگر با ابزارهای هوشمند……………………………….. ۴۴
جدول شماره ۴-۱۴ فراوانی پیش بینی جذب مشتری باابزارهای هوشمند در آینده………………………….. ۴۵
جدول شماره ۴-۱۵ جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در جذب گردشگر خارجی …………….. ۴۶
جدول شماره ۴-۱۶ جدول فراوانی میزان آشنایی مسیولین با بازاریابی هوشمند ……………………………. ۴۷
جدول شماره ۴-۱۷ جدول فراوانی میزان تاثیر آشنایی مسیولین با بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران ۴۸
جدول شماره ۴-۱۸ جدول فراوانی میزان آشنایی تاثیر توسعه گردشگری هوشمند بر تشویق گردشگران خارجی ۴۹
جدول شماره ۴-۱۹ جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری کشور…………………. ۵۰
جدول شماره ۴-۲۰ جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر ارز آوری از طریق گردشگری ورودی….. ۵۰
جدول شماره ۴-۲۱ جدول فراوانی میزان استفاده آژانس ها از روش بازاریابی هوشمند برای بازاریابی گردشگری ۵۱
جدول شماره ۴-۲۲ جدول فراوانی میزان تاثیر صرف بودجه در زمینه تبلیغات و بازاریابی هوشمند میتواند درافزایش
در آمد ارزی و فروش آژانسها …………………………………………………………………………….. ۵۲
جدول شماره ۴-۲۳ : جدول فراوانی میزان استفاده از روش های بازاریابی هوشمند در آژانس های گردشگری ۵۲
جدول شماره ۴-۲۴ جدول فراوانی میزان روش های کاربردی و موثر بازاریابی هوشمند………………….. ۵۴
جدول شماره ۴ -۲۵ : جدول فراوانی پیش بینی روش های بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری در آینده ۵۵
جدول شماره ۴-۲۶ جدول فراوانی روش های ترجیحی بازاریابی در آژانس های بررسی شده …………… ۵۵
جدول شماره ۴-۲۷ جدول فراوانی شبکه های اجتماعی استفاده شده در آژانس های بررسی شده ………… ۵۶

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

You may also like...