مقالات دانشگاهی ارشد

بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه ۱ تهران- قسمت ۳

۳-۷-۳ پراکندگی آژانس های ورودی فعال در تهران …………………………………………………… ۳۲
فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۴-۲ بررسی نمونه به تفکیک جنسیت …………………………………………………………………. ۳۵
۴-۳ برررسی نمونه به تفکیک گروه سنی…………………………………………………………….. ۳۶
۴-۴ بررسی نمونه به تفکیک تحصیلات ……………………………………………………………… ۳۶
۴-۵ بررسی نمونه به تفکیک زمان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند …………………………….. ۳۷
۴-۶ بررسی سوالات پرسشنامه پژوهش …………………………………………………………….. ۳۷
۴-۶-۱ بررسی نمونه به لحاظ میزان تاثیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری ۳۷
۴-۶-۲ بررسی نمونه به لحاظ میزان تاثیر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور در ورود
به رقابت بین المللی………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴-۶-۳ بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری الکترونیک…………………………… ۳۹
۴-۶-۴ بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند………………………………. ۴۰
۴-۶-۵ بررسی نمونه به تفکیک زمان آشنایی با مفهوم گردشگری هوشمند……………………………… ۴۱
۴-۶-۶ بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی با ابزارهای هوشمند بازاریابی……………………………. ۴۲
۴-۶-۷ بررسی نمونه به تفکیک میزان مجهز بودن به ابزارهای هوشمند………………………………… ۴۲
۴-۶-۸ بررسی نمونه به تفکیک میزان استفاده از ابزارهای هوشمند…………………………………….. ۴۳
۴-۶-۹ بررسی نمونه به تفکیک میزان جذب مشتریان با استفاده از ابزارهای هوشمند………………….. ۴۴
۴-۶-۱۰ بررسی نمونه به تفکیک میزان پیش بینی جذب مشتریان با استفاده ازابزارهای هوشمند در آینده… ۴۵
۴-۶-۱۱ بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در جذب گردشگر خارجی…………….. ۴۵
۴-۶-۱۲ بررسی نمونه به تفکیک میزان آشنایی مسئولین با بازاریابی هوشمند…………………………… ۴۶
۴-۶-۱۳ بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر آشنایی مسئولین بابازاریابی هوشمند در توسعه و فروش……. ۴۷
۴-۶-۱۴ بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر توسعه گردشگری هوشمند بر ترغیب و تشویق گردشگران
خارجی………………………………………………………………………………………………. .. ۴۸
۴-۶-۱۵ بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر توسعه گردشگری یک کشور…………. ۴۹
۴-۶-۱۶ بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر ارز آوری از طریق گردشگری ورودی…. ۵۰
۴-۶-۱۷ بررسی نمونه به تفکیک میزان استفاده آژانس ها از روش بازاریابی هوشمند برای بازاریابی گردشگری…۵۱
۴-۶-۱۸ بررسی نمونه به تفکیک میزان تاثیر صرف بودجه در زمینه تبلیغات و بازاریابی هوشمند میتواند درافزایش
در آمد ارزی و فروش آژانسها…………………………………………………………………………………..۵۱
۴-۶-۱۹ بررسی نمونه به تفکیک میزان استفاده از روشهای بازاریابی هوشمند…………………………………. ۵۲
۴-۶-۲۰ بررسی روشهای بازاریابی هوشمند موثرتر و کاربردی تر………………………………………….. ۵۳
۴-۶-۲۱ بررسی و پیش بینی روشهای بازاریابی هوشمند برای توسعه سریع گردشگری در آینده ……………. ۵۴
۴-۶-۲۲ روش های ترجیحی بازاریابی در شرکت های بررسی شده…………………………………………… ۵۵
۴-۶-۲۳ بررسی شبکه های اجتماعی مورد استفاده در آژانس های گردشگری بررسی شده ……………………..۵۶
۴-۶-۲۴ بررسی تاثیر بازاریابی هوشمند در گردشگری بین المللی و داخلی …………………………………. ۵۶
۴-۶-۲۵ تحلیل نظرات و پیشنهادات ارایه شده در راستای توسعه بازاریابی و گردشگری هوشمند…………… ۵۷
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۵-۲ آزمون فرضیات ……………………………………………………………………………………… ۶۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

You may also like...