مقالات دانشگاهی ارشد

تحقیق – بررسی بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران با رویکرد آژانس های درجه …

منطقه ۹

۱

۲٫۳

منطقه ۱۰

۱

۲٫۳

مجموع

۴۳

۱۰۰

منبع : ( نگارنده،۱۳۹۴ )
گرچه رشد روز افزون دفاتر مسافرتی نشان از توسعه صنعت گردشگری و آگاهی بیشتر مردم می دهد اما این موضوع خود باعث چالش هایی در این صنعت می گردد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رشد قارچ گونه دفاتر مسافرتی
نبود نظارت و مدیریت صحیح در راستای اعطای مجوز
رقابت ناسالم و بازار شکنی
نبود نظارت در راستای عملکرد این دفاتر و کیفیت سرویس هایی ارایه دهنده
وارد شدن به این صنعت بدون دانش و اطلاعات کافی
و……
آمار و جداول فوق از وجود آژانس های مسافرتی در کشور و در کلان شهر تهران خبر می دهد که بدون دارا بودن مجوز از میراث فرهنگی به فعالیت تور و گردشگری اشتغال دارند و همچنین تعدادی از آژانس ها نیز هستند که علی رغم داشتن مجوز هنوز نتوانسته اند در این حیطه فعالیت مثمر ثمری داشته باشند و بتوانند وارد بازار رقابت داخلی و بین المللی گردند. در بسیاری موارد مشاهده گردیده که این دفاتر به جهت پیشگیری از ورشکستگی و در آمد زایی به فعالیت هایی غیر از فعالیت های گردشگری پرداخته و در برخی موارد این فعالیت ها مغایر با قوانین می باشد. آمار نشان می دهد که به دلیل نبود نظارت مستمر بر عمل کرد آژانس ها، سالانه شاهد تخلفات بزرگ و کوچکی در این صنف هستیم که از جمله آنها می توان به کلاهبرداری های خرد و کلان، پول شویی ، قاچاق و غیره اشاره کرد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه :
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران و پش برد فروش آژانس های گردشگری با تاکید بر آژانس های ورودی می باشد .در این فصل ابتدا پرسش نامه هایی که توسط کارشناسان و آژانس های ورودی پر شده اند بررسی و تحلیل می گردند . در جداول شماره ۴- ۱ تا ۴-۴ اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ گویان پرسشنامه آورده شده است . بر این اساس از میان ۳۹ پاسخ دهنده به پرسشنامه ۴۶% آنها زن و ۵۴% آنها مرد بودند ، سنین بین ۲۰ تا ۳۰ سال نیز بیش از سایر گروه ها پاسخ گو بودند . همچنین ۵۴% از پاسخ گویان دارای تحصیلات فوق لیسانس و ۴۶% آنها دارای تحصیلات لیسانس بودند و بیش از ۳۰% از آژانس ها در یک سال اخیر با این مفهوم آشنایی پیدا کردند.
۴-۲بررسی نمونه به تفکیک جنسیت:
بر اساس جدول و نمودار زیر حدود ۵۴ درصد پاسخگویان مرد و ۴۶ درصد آنها زن هستند .
جدول ۴-۱ : جدول فراوانی پاسخ گویان بر اساس جنیست

You may also like...

فراوانی درصد