پایان نامه های ارشد سری هفتم

فایل دانشگاهی – بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت …

۲٫۱٫۶٫ رویکردها و رهیافتهای مدیریت استعداد
براساس بررسیهای هارتمن، فیزل و شوبر(۲۰۱۰) سه جریان تحقیق برای مدیریت استعداد وجود دارد، که در طی دهه اخیر حاصل شده است(جدول شماره۲-۲)
جدول شماره۲-۲: سه جریان تحقیق مدیریت استعداد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...

ردیف جریان تحقیق نویسنده سال تعریف
۱ مدیریت استعداد به عنوان مجموعهای از کارکردهای ویژه مدیریت منابع انسانی اسکویر[۵۲] ۲۰۰۴ مدیریت استعداد شامل منابعیابی، غربال کردن،انتخاب، نگهداری، توسعه و بازنگری نیروی کار با استفاده از تجزیه و تحلیل و برنامهریزی
مکالی و ویکفیلد[۵۳] ۲۰۰۶ فرآیندهای مدیریت استعداد دربرگیرندهی برنامهریزی نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل شکاف استعداد، کارمندیابی و استخدام، آموزش و توسعه، حفظ و نگهداری، بازنگری استعداد ، برنامهریزی جانشینپروری و ارزیابی است.
بتنگر[۵۴] ۲۰۰۷ جنبه های متفاوت مدیریت استعداد شامل استخدام و بکارگیری، نظارت، مدیریت عملکرد، توسعه مسیر شغلی، توسعه رهبری، برنامهریزی جانشینی، برنامهریزی مسیر شغلی، شناسایی و پاداش.
۲ مدیریت استعداد به عنوان طبقه بندی استعداد میشلز و همکاران[۵۵] ۲۰۰۱ تمایز یعنی ارزیابی عملکرد پتانسیل افراد و سپس دادن ارتقا ،جبران خدمات و فرصتهای توسعه به آنها. این امر به معنای سرمایه گذاری در کارکنان سطح آ(عالی)، تصدیق کارکنان سطح ب(خوب) و انجام اقدامات قطعی روی کارکنان سطح سوم(متوسط)
۳ مدیریت استعداد به عنوان ذخیره درونی استعداد و برنامه ریزی جانشین پروری بودریو و رمستاد ۲۰۰۵