اهمیت سیستم ایمنی بدن در این بیماری سالمندان | بیماری

: با کنترل و تقویت یکی از عوامل پیشگیری کننده از دچار شدن به مریضی فراموشی می تونیم از پیشرفت این مریضی جلوگیری کنیم این عامل سیستم ایمنی بدنه.

 پیشرفت درمانهای جدید واسه عادی ترین شکل زوال عقل، در حال رسیدن به موفقیته.

بررسیای منتشر شده از دانشگاه داک در مجله علوم اعصاب نشون میده: سیستم ایمنی در مریضی فراموشی می تونه نقش موثری داشته باشه.

سلول مشخص سیستم ایمنی بدن که معمولا مغز رو واسه شروع مصرف مواد مغذی کلیه پشتیبانی می کنه، آرژنین اسمشه. تحقیقات روی مغز افراد گرفتار به فراموشی معمولا در دو زمینه ، پلاکا و دولایه ایای متمرکز انجام می شه.پلاکا که از پروتئینای چسبنده ساخته می شن، به عنوان آمیلوئیدبتا شناخته می شن. درحالی که دولایه ایا یه پروتئین پیچ خورده ای به نام “تاو” هستن. دولایه ایای فیبریلاتوری که منتهی به نبود کارکرد نورونی مغز و مرگ می شه.

کارول کتول پروفسور نورولوژی در دانشکده دارویی دانشگاه داک گفت: در واقع نبود آرژنین در روند مریضی خیلی مهمه، شاید بتونیم از این جلوگیری کنیم و مریضی رو در جهت عکس رشد بدیم.

با به کار گیری داروی دی فلورومتیل اورنیتین قبل از شروع علائم، محققان قادر به جلوگیری از آسیبای به وجود اومده به وسیله آرژیناز، آنزیمی که در هیدولیزه کردن آرژنین نقش اساسی داره، هستن.

“میتو کن” یکی از محققان درگیر این مطالعه در آخر اضافه کرد: اگه بتونیم از این روند از دست دادن اسید آمینه جلوگیری کنیم بعد می تونیم فرد رو از مریضی فراموشی حفظ کنیم.

اضطراب چیجوری باعث دچار شدن به زوال عقل می شه؟

تاثیر تاهل و تجرد بر زوال عقل!

به فراموشی بگید نه

نگرانی از گرفتار شدن به زوال عقل

.

منبع :