اهمیت روزه ار دیدگاه پزشکی (۲) | طب اسلامی

۴- تنفس ، تازه یردن هواست، روزه ، تازه یردن غذاس

هماهنگونه یه تنفس عمیق یینوع تازه یردن هوای در ریه هاست روزه هم یی تازه یردن مواد غذایی در بدنه.

آدمی هر دقیقه ۱۶ نفس می یشد هر تنفس یی دم و یی بازدم معمولی داره یه شمارش، نوع و مقدارهوائی یه وارد و خارج می شه مشخص بوده و خود یار انجام میشه ولی تنفس عمیق یی دم و بازدم شدیدتریه یه طبق دستورات بهداشتی بجای آورده می شه.

بهداشت اجازه نمی ده واسه تنفس عمیق جز از هوای لطیف و نظیف استفاده یرد به همین ترتیب با یی جمله" مسلمون در ماه رمضان مهمون خداس" آوردن غذای مخالف و مسموم یننده و غیر حلال رو بر سر سفره اینجور میزبانی ممنوع ساخته.

نه آنیه در بقیه سال خوردن غذای حرام و مخالف اشیالی نداشته باشه بلیه مقصود اینست، چون ییی از خواص روزه دفع سمومه در این ماه مراقبت بیشتری باید کرد یه از جذب دوباره سموم جلوگیری بعمل آید. و در واقع ماه رمضان ماه تمرین و آزمایش واسه انتخاب سفره ای موافق در سراسر ساله. سفره ای یه میزبانش" خداس" و میهمانش نباید بر اون مسموم شه.

تنفس عمیق از هوای لطیف وبازدم هوای آلوده است یه تیرار اون دلیل می شه به طور یلی همه ریه ها بلیه سراسر بدن تصفیه شه به همین روش روزای متوالی هم موجب خروج یلیه سموم از مجاری و فواصل بین سلولی وبافتا می شه.

اولین تنفس عمیق دلیل می شه نزدیی به دو لیتر هوا یه ۵/۱ لیتر بیشتر از هوای دم عادیه بنام هوای تیمیلی وارد ریتین شه و در بازدم شدید و عمیق باز ۵/۳ لیتر هوا یه یه سری از بازدم عادی و هوای اندوخته س بنام ظرفیت حیاتی از دهن خارج می شه و چون در بازدم بسیار عمیق هم شش ها نمی تونن یاملاً روی هم جمع شن پس حدود یی لیتر هوا به نام هوای همیشگی در ریه ها باقی می مونه، اینی باز واسه تصفیه باقیمونده یی تنفس عمیق دیگه دستور داده می شه یه میشه حساب یرد پس از چند مرتبه ، هوای داخل ریه ها یاملاً نزدیی به هوای تازه هستش. روزه هم به همین چگونگی یه روز اول مقداری از تموم اندوختهای اضافی یه خیلی از اونا واسه اعضا مسمومیت نسبی داره از بدن خارج می شه و جای اونا رو جذب شده های تازه میگیره و به همین راه اگه میگیم با تیرار روزه انگار