اهمیت دوری از این ویروس کشنده | بیماری

 

بهتره در این فصول از بروز سرماخوردگی در بدنتون پیشگیری کنین و مانع شدت پیدا کردن ان در بدنتون شید و از این ویروس با مراقبتای خاص دوری کنین بعضی عطسها و محیطای آلوده به این ویروس می تونن شما رو تا حد مرگ بکشونن

زمستون سال ۸۷، ایران مانند خیلی از کشورای د یگر د رگیر یه جور از آنفلوانزا شد که با تصور ایرانیا از آنفلوانزا یا همون سرماخورد گی شد ید فرق د اشت. ویروس این مریضی که از مکزیک به سمت بقیه کشورای جهان راه افتاد ه بود ، د ر همون سال جون ۱۴ هزار نفر رو د ر سراسر جهان گرفت و منتهی به مرگ چند ین ایرونی هم شد . البته د راین مورد هم مقامات ایرونی آمار د رستی ارائه ند اد ند و تعد اد قربانیای آنفلوانزا د ر ایران با قطعیت اعلام نشد ، اما اون قد ر زیاد بود که وزارت بهد اشت وقت رو به فکر مقابله و مراقبت از مرد م بیند ازد . تا جایی که کارشناسان بهد اشت به مد ارس، د انشگاها، موسسات فرهنگی وغیره فرستاد ه شد ند تا هشد ارهای لازم رو به مرد م بد هند .

 البته این موضوع اگه واسه مبتلاها و د ولت گران تموم شد واسه بعضیا اتفاق خوبی بود ؛ یعنی کسائی که ژلای معمولی ضد عفونی کنن ه د ست رو به عنوان ژل ضد آنفلوانزا به مرد م فروختن و پزشکانی که واکسنای آنفلوانزای معمولی رو بد ون اینکه تاثیر متفاوتی د اشته باشه با قیمتای میلیونی د راختیارکسانی گذاشتن که بیشتر د ر معرض خطر بود ند . حالا بعد از هفت سال د وباره اسم این مریضی به گوش مرد م می خوره ، اونم همراه با خبر مرگ بیشتر از ۲۰ نفر بر اثر آنفلوانزا. البته آمارها می گن که د ر سالای گذشته مریضی عطسهای کشن ه هیچ وقت ایرونی رو رها نکرد ه ان تا جایی که این مریضی خود ش رو د ر فهرست ۱۰ د لیل اصلی مرگ ایرانیا قرار د اد ه س.

براساس اعلام نهاد های مسئول ایرونی ۱۰ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﻭ میر ایرانیا د ر سالای گذشته به ترتیب ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﻛﺮﻭﻧﺮﻱ ﻗﻠﺐ, ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰﻱ,ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻱ, ﻓﺸﺎﺭﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ, ﺁﻧﻔﻮﻻﻧﺰﺍ ﻭ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ, ﻛﻢ ﻭﺯﻧﻲ, ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻌﺪﻩ,ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮﻱ, ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺍﺩث ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ، ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﺳﻬﺎﻟﻲ بود ه س. وقتی نام آنفلوانزا رو د ر میانه های این فهرست می بینیم به دلیل هشد ارهای گذشته مسئولان وزارت بهد اشت اطلاع کامل پیدا می کنیم. خود وزیر بهد اشت د ر صد ر هشد ار د هند ها بود و آمار مرگ ۲۲ نفر بر اثر آنفلوانزا هم ازطریق اون به رسانه ها رسید . حسن هاشمی د ر روزای گذشته مد ام بر ضرورت مراقبت مرد م تاکید کرد ه س و د ر صحبتای اخیرش گفته: «تا جایی که ما فهمید ه ایم این مریضی از مرزهای شرقی وارد کشور شد ه و بیشترین فوت شد ها د ر استانای کرمان و بعد سیستان بود ه س.» اون اد امه د اد ه س: «پیشنهادایی که همکاران ما د ر بخش بهد اشت کرد ه ان که عمد تا پیشنهادای فرد یه باید رعایت شه ؛ ازجمله اینکه د ر د ید و بازد ید ها و رفت وآمد های شخصی باید مراقبت کنیم. کسائی هم که نشونه هایی از تب و سرماخورد گی د ارند طبیعیه که باید به دکتر مراجعه و د ستورات لازم رو اجرا کنن .»
اون د رباره این نوع از آنفلوانزا گفته است: «این نوع معمولی از آنفلوانزاست؛ البته هر سال مقاومت د ربرابر ویروس بیشتر می شه و نوع اون ممکنه نسبت به سال قبل قوی تر شه ، به نظر می رسه همین اتفاق هم افتاد ه س.»

محمد مهد ی انگار رئیس اد اره بیماریای واگیر وزارت بهد اشت، هشد ارهای تخصصی تری به مرد م د اد ه و گفته: «د ر ابتد ای فصل گسترش آنفلوانزا د ر کشور قرار د اریم و با سرد تر شد ن هوا طی روزا و هفته های آیند ه احتمال افزایش دچار شدن به این مریضی بیشتر خواهد شد .» اون این بار هم به مرد م هشد ار د اد ه و گفته: «آنفلوانزا یه مریضی به شد ت مسریه که ازطریق قطرات تنفسی و هم د ست آلود ه از فرد ی به فرد د یگر انتقال پید ا می کنه . انفلوانزا از نظر ظاهری د ر ابتد ا مثل یه سرماخورد گی جلوه می کنه . مریض گرفتار، تب بالا، د رد و کوفتگی بد ن، سرفه، گلو د رد و آبریزش بینی و بعضی وقتا تهوع، اسهال و استفراغ د ارد . این مریضی از یه سرماخورد گی معمولی شد ید تر بود ه و مد ت اونم طولانی تره. مریضی آنفلوانزا د ر بعضی از افراد جامعه مشکلات شد ید تری د ارد و اونقدر که به د رستی مراقبت نشه حتی منتهی به مرگ می شه . جامعه خطر این مریضی هم بیشتر افراد بالاتر از ۶۵ سال، کود کان زیر پنج سال، مبتلایان به بیماریای قلبی و ریوی طولانی، خانمای باره ار، مبتلایان به د یابت و مشکل کلیه و کسائی که به هر د لیلی د چار مشکل سیستم ایمنی هستن و مبتلایان به سرطان که تحت د رمان هستن رو شامل می شه . د راین افراد آنفلوانزا شد ید تر و پرعارضه تره و اونقدر که به موقع تحت د رمان قرار نگیرند ، منتهی به مرگ می شه .»

اون د رباره جغرافیای فعلی گسترش این مریضی گفته: «این مریضی د ر استانای کرمان و سیستان وبلوچستان بیشتر از استانای د یگر بود ه س و تا الان ۱۶ نفر جون خود رو د ر اثر دچار شدن به این مریضی از د ست د اد ه ان البته این تعد اد غیرمعمول نبود ه و معمولا د ر فصل گسترش آنفلوانزا انتظار اینکه کسائی که د ر معرض خطر قرار د ارند ، بیشتر گرفتار شد ه و خطر بیشتری اونا رو تهد ید کنه ، وجود د ارد . هر ۱۶ مورد این افراد د ر بیمارستان تحت مراقبتای د رمانی قرار گرفتن ، ولی بدیش اینه به د لیل وجود مریضی زمینه ای، اقد امات د رمانی موثر واقع نشد .» اون اد امه د اد ه: «افراد ی که از خارج از مرزها د رحال برگشت به کشور هستن و مسیرهای طولانی طی کرد ه ان و مریضی زمینه ای د ارند باید بیشتر مراقب باشن . افراد گرفتار به مریضی یا مشکوک به مریضی از بوسید ن و د ست د اد ن با یکد یگر جد ا خود د اری کنن ، از هرگونه خود د رمانی خود د اری کرد ه و به دکتر مراجه کنن . باید توجه کرد که مصرف آنتی بیوتیک د ر خیلی از موارد دچار شدن به این مریضی اصلا ضرورتی ند ارد و بعضی از مبتلایان لازمه با تشخیص دکتر تحت د رمانای د ارویی خاص قرار گیرند .»

اون بر اینکه شستشوی د ستا با آب و صابون واسه پیشگیری از این مریضی بسیار لازمه تاکید کرد ه و گفته: «رعایت آد اب تنفسی یعنی استفاد ه از د ستمال د ر هنگام عطسه و سرفه و قرار د اد ن د ستمال د ر کیسه پلاستیکی و بعد قرار د اد ن اون د ر سطل زباله اهمیت فوق العاد ه زیاد ی د ر پیشگیری از مریضی د ارد . هم اینکه رعایت فاصله حد کم یه متری با مریض گرفتار بسیار لازمه و فرد گرفتار باید به ان ازه کافی استراحت کنه پس باید از حضور د ر مد رسه یا محل کار تا وقتی که دکتر اجازه ند اد ه س اکید ا خود د اری شه .»

روزنامه بهار

منبع : دکتر سلام

منبع :