اهداف وضع مالياتها

2-4-2-1)توزيع دوباره درآمدها

عملكرد غيرمتعادل سيستم هاي پيشرفته ،روابط متقابل عوامل اقتصادي را مختل كرده ،جامعه را به دو قطب فقير وغني تفكيك نموده ونوعي ناهمگوني ميان اقشار مختلف پديد مي آورد. اين عدم توازن اجتماعي در نظام سرمايه داري يا شبيه سرمايه داري به صورت حادتري ظاهر مي شود. راه حلي كه اقتصاددانان در اين رابطه پيشنهاد مي كنندتوزيع دوباره درآمدها و ثروت ها مي باشد.

اين مهم از طريق كمكهاي بلاعوض نقدي وغيرنقدي،پرداخت سوبسيد وارائه خدمات عمومي رايگان يا ارزان صورت مي گيرد. منابع مالي اين گونه تسهيلات،ممكن است ماليات هايي باشد كه در بهترين وجه خود ،از ثروتمندان جامعه اخذ مي شود. پرداخت ماليات ها بوسيله اقشار پردرآمد و توزيع آن ميان گروههاي درآمدي پايين مي تواند شكاف درآمدي ميان اقشار را تا حدودي جبران كند. اگرچه توزيع دوباره درآمدها درمان قطعي اين عارضه نيست وتنها مي تواند درحكم يك مسكن براي مدت كوتاهي موثر باشد (گورچين قلعه، 1384،  39).

 

2-4-2-2)ايجاد توازن در دخل وخرج دولت

يكي از وظايف ماليات ها، تامين هزينه هاي جاري دولت دروهله اول وپشتيباني از طرحهاي عمراني در مراحل بعدي است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه براين نكته تاكيد دارند كه وجود كسري مداوم بودجه ،يعني فزوني مخارج بر دريافتي هاي دولت مي تواند عواقب وخيمي را براي اقتصاد به وجود آورد. كسري بودجه با افزايش تقاضاي بازار ونقدينگي درجامعه،زمينه بروز فشارهاي تورمي را پديد مي آورد،وجود كسري به ويژه در بودجه جاري دولت مشكل ساز است،زيرا در مقابل هزينه هاي جاري انجام شده كالايي توليد نمي شود تا جوابگوي تقاضاي انساني بوجود آمده باشد اما چنانچه از پشتيباني منابع مالي دست كم به ميزان تامين هزينه هاي جاري بهره مند باشد، تاحدود زيادي از بروز كسري بودجه جلوگيري كرده است. به همين دليل مالياتها در زمينه جلوگيري از كسري بودجه و ايجاد تعادل وتوازن در دخل وخرج دولت نقش اساسي را بر عهده دارند(گورچين قلعه، 1384،40).

2-4-2-3)ابزار سياست گذاري هدايتي

همانطور كه ماليات ابرازي براي محو قله هاي ثروت و حذف شكاف درآمد ميان فقير وغني جامعه است،همچنين مي تواند ابزاري براي ايجاد توازن ميان بخشهاي اقتصادي باشد. رشد موزون بخشهاي مختلف اقتصادي و جلوگيري از عدم تمركز امكانات در مناطق خاص ،از جمله اهدافي است كه اقتصاد هر كشور دنبال مي كند. توفيق در اين زمينه باعث مي شود امكانات ومنابع را براي فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف به طور يكسان و عادلانه اي فراهم كنند. نمونه اي از رشد نامناسب بخشهاي اقتصادي ،رشد بي رويه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش توليد جامعه است، كه مي تواند باعث عقب افتادگي وعدم توسعه مناطق محروم ودورافتاده شود.

راه حلي كه صاحبنظران اقتصادي در اين زمينه ارائه مي كنند عبارت است از وضع مالياتهاي سنگين به امور غيرتوليدي وبرقراري معافيت هاي مالياتي در رشته هاي توليدي خاص يا اعطاي امتياز به واحدهاي متمركز در مناطق محروم . بدين ترتيب با بكارگيري ماليات به عنوان ابزار سياست گذاري مي توان سودآوري فعاليتهاي اقتصادي را به نحوي تغيير داد كه فعاليتهاي توليدي دررشته هاي مورد نظر توسعه يابند (گرجي،1380،  45).

2-4-3)عدالت مالیاتی

عدالت یک مفهوم ارزشی است وبراساس قضاوت ها ومعیارهای مختلف ارزشی به        صورت های متفاوت تعبیر و تفسیر می گردد.صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:

  • عدالت افقی
  • عدالت عمودی

مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر می دارد که افراد با ظرفیت های یکسان، پرداخت یکسان وافراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق می گردد.

قاعده عدالت افقی صرفاً اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال می کند.به عنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است. اما براین پایه استدلالی است که افراد با توانایی مختلف اگر قرار باشد بار یکسانی به دوش کشند باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. با توجه به توضیحات داده شده هر دو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر، تبعیت می کنند و هیچ کدام از آنها نسبت به دیگری اساسی تر نیست.