انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند | چاقی

مجموعه: زیبایی اندام

۱- حرکت اسکوات

انیمیشن تمرینات قدرتی با تراباند

۲- پارو زدن در حالت خمیده

٣- حرکت پرس سینه با کش بدنسازی

۴- ضربه قطری با تبر

۵- کشش ماهیچه سه سر با کش بدنسازی

 

۶- جهش کردن با کش بدنسازی

۷- کشش جانبی عضله کتف با کش بدنسازی

۸- کشش عضله دو سر بازو با کش بدنسازی

۹- کشش عضله همسترینگ با کش بدنسازی

 

.

منبع :