انوع شخصیت فردی از نظر یونگ | بیماری

: انوع شخصیت فردی از نظر یونگ

کارل گوستاو یونگ (۱۸۷۵-۱۹۶۱) روان شناس معروف سوئیسی افراد رو به دو گونه درون گرا و برون گرا طبقه بندی می کنه. افراد درون گرا بیشتر دارای واکنشهای منفی هستن و به فعالیتهای گروهی و اجتماعی گرایش نشون نمی دن یا در موقعیتهای جور واجور کم حرف و آروم هستن.

اگه افراد برون گرا معمولا در هر موقعیتی واکنشهای مثبت از خود نشون میدن جنب و جوش بیشتری دارن زیادتر صحبت می کنه و تماسهای اجتماعی بیشتری برقرار می کنن. باید توجه داشت که شخصیت افراد محدود به ا ین دو طبقه

نمی شه گروهی هستن که به طور کامل برون گرا یا درون گرا نیستن بلکه بین این دو طبقه گروههایی رو تشکیل میدن که به اونا میان گرا می گن.

منبع :