انواع مواد مخدر | ترک اعتیاد

شکلای جور واجور مواد مخدر

شکلای جور واجور مخدر – شکلای جور واجور متفاوت و متنوعی از مواد می تونن باعث اعتیاد شن . آثارسومصرف و ناراحتیای به وجود اومده به وسیله قطع مصرف و مشکلات مصرف دراز مدت هر کدوم از اونا با همدیگه فرق داره ، در کشورمون شایع ترین مواد مورد مصرف مواد مخدر اپیوئیدیه اما تازگیا مصرف بقیه شکلای جور واجور مواد اعتیاد آور روند روبه رشد و سریعی داشته بطوریکه تماشاگر تغیر الگوی مصرف هستیم متداولترین دسته بندی شکلای جور واجور مواد مخدر و اعتیاد آور به توضیح زیره

مواد مخدر اعتیاد آور

۱_ کانابیسا (Canabis)- حشیش و ترکیبات مشابه

این گروه از مواد به اسمای ماری جوونا، علف ، گرس ، بنگ ، و چیزای دیگه ای به جز اینا هست

۲_ محرکا (Stimulants)

مواد محرک که موجب وابستگی شدید می شن : کوکائین ، آمفتامین ، متیلن دی اکسی آمفتامین و مت آمفتامین ( شیشه ) ریتالین ، فرم تدخینی کوکائین ( کراک )

توضیح : هرچند در دسته بندی فوق کراک در گروه محرکا قرار گرفته اما کراک موجود در بازار مصرفی ایران به دلیل داشتن ترکیبای اپیوئیدی صناعی یه جور مخدر اپیوئیدی محرک حساب می شه.

از مواد محرک با وابستگی کم هم میشه از کافئین ، نیکوتین ، افدرین ، سودوافدرین، تئوفلین ، فن فلورامین

۳_ توهم زاها (Hallucinogenes)

عبارتند از لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (Lsd) قارچای جادوئی (Magic musharoom)

دی متیل تریپتامین ، مسکالین، متیل دی اکسی آمفتامین((MDA

متیل دی اکسی مت آمفتامین ) MDMA یا Extasy یا X ( که با در نظر گرفتن ترکیب و مشکلات Mda,Mdma جز توهم زاهای محرک حساب می شن .

۴_ فن سیکلیدین و کتامین

یه گروه جور واجور و غیر متجانس هستن که بعضی اثرات توهم زاها رو داشته اما اثرات مجزای دیگری هم تولید میکنن.

۵_ داروهای خواب آور _ آرامش بخش

این داروها معمولا واسه کاهش اضطراب و درمان بی خوابی به کار می رن بنزودیازپاما شامل دیازپام ، کلرودیازپوکساید ، لورازپام ، فلورازپام ، و… هستن.

گروه دوم این دسته داروهای Sedative Hypnotics شامل بار بیتوراتا مانند فنوباربیتال ، سکو باربیتال ، آموباربیتال هستن.

۶_ مواد استنشاقی(Inhulants)

شکلای جور واجور بسیار متنوعی از این مواد هست مانند : بنزین ، اتر ، تینر ، شکلای جور واجور اسپری ، بعضی مواد پاک کننده ، بعضی محلولا ، بعضی رنگا ، و…

۷_ اپییوئیدا (Opioid)

این گروه از نظر طبیعی یا صانعی بودن به دوگروه تقسیم می شن :

طبیعی : تریاک ،شیره ، پاراگوریک

صناعی : مورفین ، و اپییوئیدهای مشابه اون ( متادون، Laam پروپوکسی فن ، Daroon )،

مپردین و اپیوئیدهای مشابه اون ( پتیدین ، آنیلیریدین ، دیفنوکسیلات ، لوپرامید ، آلفاپرودین

و دیگه اپیوئیدها مثل پنتازسین ، بوپره نورفین ، ( تمجیزک و اسمای مشابه تجاری مشابه ) بوترفانل، نالوکسان ، نالترکسون ،…

نوع دیگه طبقه بندی مواد اپیوئیدی طبق آگونیست خالص یا آگونیست نسبی یا آنتاگونیست بودن اوناس :

اپیوئیدهای آگونیست خالص : مورفین ، متادون ، اکسی کدون، مپریدین ، پروپوکسی فن ، هروئین ، تریاک ، شیره ، هیدرومورفین ، و کدئین

اپیوئیدای آگونیست نسبی : پنتازوسین ، نالبوفین ، بوپره نورفین ، بوتور فانول

آنتاگونیستای اپیوئیدی : نالوکسان و نالترکسون

۸_ الکل _ اتانل

هرچند به شکل و بسته بندی متفاوت هست اما در واقع در ساختار مولکولی الکل :

۲ اتم کربن ، ۶ اتم هیدروژن و یه اتم اکسیژن با همدیگه برابر هستن

منبع:congress60.org

جمع آوری سلامت آکا

جمع آوری سلامت آکا