مفهوم شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی

همانگونه که قبلاً عنوان شد، اعتماد به عنوان یک مفهوم مهم در رشته های مختلفی مانند مدیریت، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد تلقی می شود (کولکوئیت، اسکات و لپین[1]، 2007).

مفهوم اعتماد سازمانی در بسیاری از مباحث علمی همانند اقتصاد (ساکو[2]، 1992)، جامعه شناسی (لوهمن[3]، 1979) و روانشناسی اجتماعی (بلاو[4]، 1964) مورد بررسی قرار گرفته است.کروز و کاستاسیلوا[5] (2004) در پژوهش خود درباره ی اعتماد نتیجه گرفتند که اعتماد می تواند با استفاده از چارچوب های تئوریکی زیادی، مانند تئوری انتقال هزینه[6] (ویلیامسون[7]، 1975)، تئوری مبادله ی اجتماعی[8] (بلاو، 1964)، تئوری نمایندگی[9] (ایسنهارد[10]، 1989)، دیدگاه مبتنی بر منبع (بارنی، 1991)، تئوری نظام ها (لوهمن، 1979) و تئوری اختیار (کلی[11]، 1967) بررسی شود (کروز و کاستاسیلوا، 2004).

بر طبق نظر بلاو (1964)، اعتماد در سازمان به دو روش به وجود می آید: 1- انجام وظایف به طور منظم (پاسخ به منافع کسب شده از سوی طرف مقابل) و 2- توسعه و ارتقاء تبادلات با توجه به گذر زمان (اسجارودین[12]و همکاران، 2013: 135). ییلماز و اتالی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی را به عوامل سازمانی (شامل: ارزیابی موفقیت کارکنان با استفاده از روش های مدرن؛ دارا بودن سیستم های پاداش دهی منصفانه؛ دادن بازخوردهای منظم و به موقع به کارکنان و …) و عوامل فردی (مانند تمایل به اتکا کردن، ارزش ها، عادات و رفتارها و …) تقسیم بندی کرده اند (ییلماز و اتالی[13]، 2009).

اعتماد در سازمان ها بیانگر نوعی آسیب پذیر بودن نسبت به فعالیت های سازمانی است. این تمایل تنها وقتی می تواند ایجاد شود که یک سازمان به صورت آشکار بین فعالیت هایش با کارکنانش از طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی ارتباط ایجاد کند (تان و لیم[14]، 2009: 50).

شاکلی، زالاباک، ِالیس و وینوگراد[15] (2000) در تعریف اعتماد سازمانی عنوان می کنند که اعتماد سازمانی، ادراکات فردی مثبتی است که افراد درباره محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارند و بر پایه ی نقش ها، ارتباطات، تجارب و وابستگی های سازمانی شکل می گیرد. اعتماد را به عنوان تمایل این که فردی با دیگری به طور داوطلبانه تعامل برقرار نماید نیز تعریف کرده اند. وجود میزان یا درجه ی بالای اعتماد در سازمان مستلزم افزایش احتمال تمایل و میل افراد به قرارگیری در چنین موقعیت داوطلبانه و تسهیم اطلاعات داوطلبانه می باشد (کازی یِر[16] و همکاران، 2007). گیلبرت و تنگ[17] (1998)، اظهار می کنند که اعتماد سازمانی همان احساس اعتماد و حمایت از سوی سازمان است. بر طبق نظر میشرا[18] (1996)، “اعتماد سازمانی به عنوان یک تمایل غیر جهت دار نسبت به آسیب پذیری از سوی طرف دیگر، بر این انتظار یا اعتقاد استوار است که طرف دیگر قابل اطمینان، صریح و قابل اعتماد است”. طبق نظر تان و تان (2000)، اعتماد سازمانی همان ارزیابی ادراکی کلی کارکنان درباره ی اعتبار، قابلیت اطمینان و اعتقادات به سازمانشان است و آن ها اعتماد دارند که سازمان در جهت بهبود منافع آن ها و خودداری از تحمیل هر گونه آسیب به آن ها فعالیت می کند (راکشانی و سنتیل ناتان، 2013: 4-3).

2-1-8 انواع اعتماد در روابط سازمانی

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

  • اعتماد بر پایه ی بازدارندگی[19]: این شکل از اعتماد بر پایه ی ترس از لطمه خوردن به هنگام خدشه دار شدن روابط استوار است. این شیوه از اعتماد تا جایی کارآمد است که جریمه و تنبیه امکان پذیر بوده، عواقب واضح باشد و جریمه در صورت خدشه دار شدن اعتماد، اجرا شود.
  • اعتماد بر پایه ی دانش[20]: اعتمادی است که بر پایه ی قابلیت پیش بینی رفتار فرد، با توجه به سابقه ی قبلی ارتباط، استوار است و هنگامی حاصل می شود که فرد از رفتار طرف مقابل خود اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند به صورت دقیقی رفتار او را پیش بینی کند. در سطوح سازمانی، بیشتر روابط بین مدیر و کارمند بدین گونه است.
  • اعتماد بر پایه ی همانند سازی[21]: بالاترین درجه ی اعتماد زمانی حاصل می شود که روابط عاطفی بین طرفین وجود داشته باشد. در این نوع اعتماد، طرفین مقاصد و نیّات یکدیگر را درک کرده و برای خواسته های طرف مقابل احترام قائلند (رابینز، 2005: 147-146).

[1]– Colquitt, Scott & LePine

[2]– Sako

[3]– Luhmann

[4]– Blau

[5]– Cruz & CostaSilva

[6]– Transaction Cost Theory

[7]– Williamson

[8]– Social Exchange Theory

[9]– Agency Theory

[10]– Eisenhardt

[11]– Kelley

[12]– Sjahruddin

[13]– Yilmaz &  Atalay

[14]– Tan & Lim

[15]– Shockley, Zalabak, Ellis & Winograd

[16]– Cazier et.al

[17]– Gilbert and Tang

[18]– Mishra

[19]– Deterrence-Based Trust

[20]– Knowledge-Based Trust

[21]– Identification-Based Trust