مقالات دانشگاهی ارشد

پژوهش دانشگاهی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط …

با توجه به نو بودن موضوع تحقیقات داخلی صورت نگرفته اگرچه تحقیقاتی مختلفی در زمینه اعتیاد اینترنتی با متغیرهای دیگری انجام شده است ولی با دو متغیر جذب و غرق شدن انجام نگرفته و در مورد غرق و جذب شدن پژوهشی با عنوان بررسی رابطه احساس حضور با برخی ویژگی های روانشناختی جوانان در محیط های مجازی (جذب و غرق شدن، برآورد گذشت زمان، تعامل، فشارکار، انگیزه و تجربیات قبلی) در سال ۱۳۸۸ توسط پناهی شهری انجام شد: احساس حضور، به معنای احساس حاضر بودن فیزیکی در محیطی دیگر بواسطه یک ابزار ارتباطی است. تعداد ۱۱۸ آزمودنی در یک بازی رایانهای رانندگی، در ۴ گونه شرایط آزمایشی شرکت کردند: رانندگی در گیم نت و در آزمایشگاه روی صفحه گسترده یک بار به عنوان مسافر و سه بار به عنوان راننده در شرایط ساده، دشوار و دلخواه. در مرحله ساده، عملکرد رانندگی و در همه شرایط زمان واقعی و برآورد شده حضور در محیط مجازی ثبت میشد. یافتههای پژوهش نشان داد گرایش به جذب و غرق شدن، فشارکار و انگیزه آزمودنیها در محیط مجازی رابطه مثبتی با تجربه حضور داشت. تجربه قبلی در محیطهای مجازی و عملکرد رابطهای با حضور نداشت. رابطه حضور با برآورد گذشت زمان رابطهای U شکل بود و تعامل با محیط مجازی موجب افزایش حضور در محیط مجازی شد. بنابراین، جذب و غرق شدن حضور را تسهیل میکند. انگیزه و حضور در محیط مجازی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند. حضور در دنیای مجازی یا تصوری موجب افزایش برآورد گذشت زمان میشود و برای حضور حداقلی از فشارکار لازم است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱- روش تحقیق

یکی از روشهای تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گرد. تحقیقات همبستگی را میتوان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف)همبستگی دو متغیری ب)تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا تحلیل کواریانس. در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیر مستقل(پیش بین) است. در بعضی بررسی ها از مجموعه از همبستگی های دو متغیری متغیرهای موجود در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کواریانس استفاده میشود و از جمله تحقبقاتی که در آن از کواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری است (سرمد وهمکاران،۱۳۸۷). روش تحقیق در این پژوهش توصیفی با روش همبستگی است.که از تحلیل رگرسیون و تحلیل کواریانس استفاده شده است

۳-۲- جامعه آماری

مجموعه افراد، اشیا یا پدیدههای مربوط به یک مطالعه آماری را جامعه مینامند. برای هر مطالعه، جامعه مشخصی وجود دارد. مهم این است که جامعه بطور روشن تعریف شود، زیرا نتیجهگیرهای که در پایان مطالعه آماری به عمل خواهد آمد تنها به همین جامعه تعلق خواهد داشت (گنجی،۱۳۸۴). و در این پژوهش جامعه آماری درحدود ۱۶۰۰- ۱۴۰۰ کاربران اینترنتی کافی نتهای شهری سرایان و فردوس است .

۳-۳- نمونه تحقیق

هر بخش از جامعه آماری را نمونه گویند. به عبارت دقیق تر نمونه عبارت از «تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که معرف ویژگیهای اصلی جامعه باشند (گنجی،۱۳۸۴). در این تحقیق نمونه ما طبق جدول مورگان شامل ۳۰۸ نفر کاربر اینترنتی در دسترس را از گروههای سنی و تحصیلی مقاطع که مراجعه به کافینت داشتهاند انتخاب کردهایم.

۳-۳-۱- حجم نمونه آماری

واحدهای آماری مورد مطالعه نمونه را تشکیل میدهند. تعداد واحدهای موجود در نمونه را حجم نمونه می نامند و با حرفn نشان میدهند (گنجی،۱۳۸۴). در این پژوهش نمونه ۳۰۸ کاربر اینترنتی است.

۳-۳-۲- روش نمونه گیری

وقتی تحقیق آماری با استفاده از نمونه انجام میگیرد، اولین تلاشی که به عمل میآید این است که نمونه طوری انتخاب شود که معرف جامعه باشد. و برای انتخاب واحدهای آماری یک نمونه، باید درمیان روشهای متعدد نمونه گیری دست به انتخاب زد. این روشها به دو گروه تقسیم می شوند:روشهای نمونه گیری تصادفی (ساده، منظم، لایهای و خوشهای) و روشهای نمونه گیری غیر تصادفی (اتفاقی، ارادی، سهمیهای و بر اساس داوری (گنجی،۱۳۸۴).
در پژوهش انجام شده نمونه آماری کاربران اینترنتی حاضر به همکاری است به تعداد حجم نمونه ۳۰۸ نفر که با روش نمونهگیری غیر تصادفی (در دسترس) انتخاب شده است.

۳-۴-ابزارگردآوری آطلاعات

یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادههای تحقیق پرسشنامه است. پرسشنامه مجموعهای از سوال ها (گویهها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد. سوالهای پرسشنامه را نوعی محرک ـ پاسخ میتوان محسوب کرد و بطور کلی سوالهای پرسشنامه به دو صورت ۱- سوالهای بسته ـ پاسخ ۲ـ سوال های باز ـ پاسخ است (سرمد و همکاران۱۳۸۷).
در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه (بسته پاسخ) استفاده شده است که شامل ۳ پرسشنامه اعتیاد اینترنتی، جذب و غرق شدن است .

۳-۴-۱-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)

دراین پژوهش از آزمون اعتیاد به اینترنت که روشی قابل اطمینان و معتبر برای اندازه گیری اعتیاد به استفاده از اینترنت است استفاده شده. این پرسشنامه شامل ۲۰ ماده است و برای سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر و بوسیله دکتر کیمبرلی یانگ تهیه شده است. پاسخ های آن در پیوستار پنج درجهای از بندرت، گاهی اوقات، اغلب، بیشتر اوقات، و همیشه قرار گرفته است که درجه اعتیاد خفیف، متوسط، و شدید را اندازه گیری می کند. پایین ترین نمره دریافتی ۲۰و بالاترین امتیاز ۱۰۰ است (مجدیان، ۱۳۸۷).

۳-۴-۱-۱- شیوه نمره گذاری

درمقیاس اعتیاد به اینترنت، هر گزینه بدین شرح نمره گذاری می شوند: بندرت=۱ گاهی اوقات=۲ اغلب۳، بیشتر اوقات=۴، همیشه=۵
نمره بدست آمده نمره کلی آزمون است که میزان وابستگی به اینترنت را مشخص می کند و تفسیر آن درجدول ذیل آمده است.
جدول (۳-۱): تفسیر وطبقه بندی اعتیاد به اینترنت

You may also like...

امتیاز میزان وابستگی به اینترنت
۳۹-۲۰ متوسط
۶۹-۴۰ زیاد
۱۰۰-۷۰ شدید