مقالات دانشگاهی ارشد

سایت مقالات فارسی – ارتباط مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان استخرهای استان قزوین- قسمت …

فرضیه های پژوهشی

فرض کلی
بین مشتری مداری با رضایت مندی و وفاداری مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
فرضیات پژوهشی
بین مشتری مداری با رضایت مندی مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
بین مشتری مداری با وفاداری مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
بین مشتری مداری با وفاداری نگرشی مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
بین مشتری مداری با وفاداری رفتاری مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
بین رضایت مندی مشتریان با وفاداری مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
بین رضایت مندی مشتریان با وفاداری نگرشی مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
بین رضایت مندی مشتریان با وفاداری رفتاری مشتریان دراستخرهای استان قزوین ارتباط وجوددارد.
بین وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری مشتریان در استخرهای استان قزوین ارتباط وجود دارد.
مشتری مداری پیشبین معناداری برای رضایت مندی و وفاداری مشتریان در استخرهای استان قزوین می باشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

پیش فرض های پژوهش

همه پاسخ دهندگان با آگاهی، دقت و صداقت به پرسشنامه ها پاسخ داده اند.
آزمودنی ها مفهوم هر سوال را به درستی درک کرده اند.

محدوده های پژوهش

محدوده مکانی: این پژوهش در حوزه ی مشتریان استخرهای مجاز خصوصی در سطح استان قزوین صورت گرفت.
محدوده زمانی: این پژوهش در محدوده زمانی تیرماه ۹۳ تا آذر ۹۳ انجام شده است.
نمونه های تحقیق: نمونه گیری بصورت طبقه ای و تصادفی در کل سطح استان انجام شد و پرسشنامه های مشتری مداری، رضایت مندی و وفاداری در بین مشتریان استخرهای استان قزوین توزیع گردید.

محدودیت های پژوهش

دقت داده ها با توجه به شرایط مختلف زمانی و مکانی که مشتریان در آن قرار دارند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.
اگرچه در این پژوهش پرسشنامه بدون نام بوده است، ولی ممکن است برخی ملاحظات در پاسخگویی نمونه های پژوهش تأثیر گذاشته باشد.
برخی از مدیران استخر در انجام این پژوهش همکاری محدودی داشتند و یا چندان تمایلی به آن نشان نمی دادند.
بعضی از مشتریان نیز تمایل چندانی برای همکاری نداشتند و چندان به تکمیل پرسشنامه راغب نبودند.
امکان کنترل تفاوتهای روانشناختی نمونه های پژوهش های در هنگام تکمیل پرسشنامه ها نبود.
با توجه به اینکه پرسشنامه استانداردی از متغیر مشتری مداری وجود نداشت، لذا از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که البته با نظر متخصصین مربوطه با موضوع پژوهش همسان سازی گردید.

تعاریف واژه ها

واژه های کلیدی
تعاریف مفهومی
مشتری[۵]:
همان است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات ما مصرف می کند و حاضر است
بابت آن هزینه مناسبی بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می شود که در کالاها یا خدمات تحویلی، ارزش را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه کند (۶).
مشتریان مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها
نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین
مشتریانی دارد (۵).

You may also like...