–  نقاط قوت و ضعف و روش هاي جديد براي مديريت سرمايه هاي فكري

روش هايي كه به مقدار پولي منجر مي شوند نظير روش هاي سرمايه فكري مستقيم يا روش هاي بازگشت دارايي ها، براي قيمت گذاري دارايي هاي ناملموس شركت ها مفيد هستند و مزيت ديگر اين روش آن است كه امكان مقايسه شركت ها با يكديگر در يك صنعت را فراهم مي آورند(نمامیان و همکاران،1390،ص 10). از معايب اين روش ها اين است كه تبديل هرچيز به مقادير پولي مي تواند كمي سطحي نگري قلمداد شود. روش هاي بازگشت دارايي ها به ميزان زيادي نسبت به نرخ بهره حساس هستند. مزاياي روش هاي مستقيم سرمايه فكري و روش هاي كارت امتيازي اين است كه آنها مي توانند تصوير كامل تري از سلامت سازماني نسبت به روش هاي پولي ارائه دهند. اين روش ها اين قابليت را دارند كه به آساني به سطوح مختلف سازماني تسري پيدا كنند. آنها مي توانند با دقت خوبي نتيجه وقايع را اندازه گيري کرده و از اين رو گزارش دهي آنها سريع تر و دقيق تر از اندازه گيري هاي مالي است. با توجه به اينكه اين روش ها نيازي به اندازه گيري مالي ندارند براي سازمان هاي غير انتفاعي، بخش هاي داخلي سازمان ها، سازمان هاي عمومي، اهداف اجتماعي و فرهنگي بسيار مناسب هستند. از معايب اين روش ها اين است كه آنها شاخص هايي را مورد استفاده قرار مي دهند كه براي هدفي خاص يا سازماني مشخص طراحي شده است و از اين رو امكان مقايسه نتايج بسيار مشكل است ( قهرمانی اقدم و کهن ، 1391 ، ص 28 ) .همچنین اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فكري، يك سري هزينه هاي عملياتي را افزايش مي دهـد كـه محصول قوانين جديد و بوروكراسي است، اندازه گيري و گزارش دهي سرمايه فكري موجب مي شود كه برخي از اطلاعات حساس سـازماني كه قبلا فاش نشده بود، در قلمرو عمومي افشاء شود كه ممكن است به ضرر سازمان تمام بشود و اما يكي از مهمترين مشكلات در زمينه اندازه گيري سرمايه فكـري، بـه روش­ها و سيسـتم هـاي ناكارانه و حسابداري و پارادايم حسابداري سنتي مربـوط مـي شـود(آشنا و همکاران،1388،ص 5). فرآيند سازي براي مديريت سرمايه هاي فكري نيازمند روش هاي حرفه اي جديد است كه مبتني بر پيشرفت تفكرات بشري طراحي شده اند. روش هاي سنتي براي فرآيندسازي و عملياتي كردن مديريت سرمايه هاي فكري، كارساز نيست و نمي توانيم در شرايط دنياي جديد از آنها استفاده كنيم. ما با ايده آل ها فاصله زيادي داريم و بايد براي كم كردن فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوب سياست گذاري كنيم. استراتژي ما بايد اين باشد كه از وضع موجود كه استفاده نكردن از ظرفيت ها و استعدادهاي ذاتي دانش آموختگان است به سمتي حركت كنيم كه فكر جامعه علمي را به­كار بگيريم چون در ذات آنها استعدادهايي است كه هرگز استفاده­نشده و پنهان­مانده است­(­بهرنگی­،­1388­) .

2-8- مدیریت موفق سرمایه فکري

پنج مرحله براي مدیریت موفق سرمایه فکري بیان شده است: در مرحله اول باید سرمایه فکري تعریف و شناسایی شود، یعنی باید معیارهاي شناسایی آن مشخص شود تا براساس آن،بتوان ارزش واقعی دارایی هاي فکري را تعیین کرد. مشخص کردن اینکه چه اقلامی جزء سرمایه هاي فکري هستند، از این نظر مهم است که می تواند به سازمان در جهت رسیدن به اهدافش کمک کند. در مرحله دوم، سرمایه فکري از نظر محر كهاي ارزش، مورد ارزیابی قرار می گیرد. منظور از محر ك هاي ارزش، عواملی هستند که موجب تغییر در ارزش سرمایه فکري می شوند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. این محرك ها باید براساس یک طرح استراتژیک و برنامه هدفمند مشخص شوند. در مرحله سوم، اطلاعات مدیریتی دقیق و معناداري در رابطه با اندازه گیري عملکرد سرمایه فکري جمع آوري می شوند. در مرحله چهارم، اطلاعات مدیریتی جمع آوري شده در مرحله قبلی، براي تجزیه و تحلیل عملکرد و بهبود عملیات مدیریتی در زمینه آموزش و تصمیم گیري در سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله آخر نیز گزارش هاي خارجی در رابطه با عملکرد در زمینه سرمایه فکري آن در طول یک یا چند دوره مالی فرآهم می شوند. این گزار ش ها براي سها مداران داخلی و خارجی و بقیه افرادي که منافعی در شرکت دارند، مفید خواهد بود (دستگیر و محمدي،1388 ، ص 29 ) .

استفاده کنندگان اطلاعات مربوط به سرمايه فکري به این شرح می باشند:

  • سهامداران و سرمايه گذاران: براي داشتن اطلاعات بهتر براي تصميمات مربوط به سرمايه گذاري، سهامداران و سرمايه گذاران (اعم از بالفعل و بالقوه) بايد دانش و آگاهي بيشتري در مورد سرمايه فکري يک سازمان داشته باشند.  2-تحليلگران مالي: تحليل گران براي درک بهتر ارزش سازمان، بايد اطلاعات درستي در مورد ارزش سرمايه فکري آن داشته باشند.     بدون داشتن اطلاعات کامل در مورد سرمايه فکري سازمان و درک چگونگي کمک کردن اين اطلاعات در رسيدن به اهداف استراتژيک، تجزيه و تحليل کنندگان نمي توانند ارزيابي درستي از وضعيت سازمان انجام دهند. اين امر، منجر به افزايش ابهام براي سرمايه گذاران و بانک ها مي شود و باعث خواهد شد که آنها ريسک بيشتري براي سرمايه گذاري يا دادن اعتبار، براي سازمان در نظر بگيرند که اين خود سبب مي شود، هزينه سرمايه اي افزايش پيدا کند و در نتيجه در بعضي موارد منجر به کاهش اشتياق در سرمايه گذاري در اين بنگاه گردد. 3-کارکنان: کارکنان براي درک سلامت و وضعيت مالي سازمان خود، به اطلاعات نياز دارند و امروزه سرمايه فکري يک عنصر بسيار مهم براي اين هدف است. آنها به ويژه به کسب اطلاعات در مورد شکل فرآيندهاي مربوط به نحوه مديريت، نگهداري و گسترش دادن اين دارايي ها علاقه مند هستند. 4-ساير افراد: سازمان ها به وضعيت روابطشان با شرکاي تجاري، تامين کنندگان و تمامي کساني که منافعي در سازمان دارند و به عبارتي در زنجيره تامين و توليد و توزيع محصول شرکت نقشي دارند بسيار اهميت مي دهند. يکي از راه هاي کسب اطمينان اين افراد و داشتن روابط مستحکم با آنها در اختيار گذاشتن اطلاعات دقيق در مورد دارايي ها به ويژه سرمايه فکري موجود در سازمان است
    ( قهرمانی اقدم و کهن ، 1391 ، ص 28 ) .