تواناسازان BPR

BPR ، یک متدلوژی است که مستلزم (ایجاد) تغییر در فرایندهای فعلی و معرفی فرایندهای اساساً جدید می باشد و بدیهی است که بعضی عوامل و فاکتورهای معین، این تغییر را ممکن می سازند. این فاکتورها معروف به تواناسازان هستند و به عنوان عواملی تعریف می شوند که به عنوان وسایلی برای تغییر فرایندها عمل می کنند(اولالا ۱۹۹۹). تواناساز بودن یعنی توانمند، ممکن، عملی و مؤثر و کارامد ساختن و فراهم آوردن روش ها، فرصت ها، قدرت یا اختیار(چان و چوئی ۱۹۹۷). (2012,p94 Goksoy & Ozsoy)

2-55-1  نقش فناوری اطلاعات(IT) در ‌BPR

در طول دهه ها آشکار شده است که یکی از مهمترین روش های تسهیل طراحی مؤثر و کارامد مجدد سازمان از طریق بازمهندسی فرایند در سازمان ها، استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان یک تواناساز تغییر می باشد.IT می تواند به ایجاد تغییرات توسط بازمهندسی کمک کند و می توان آن را  تواناساز BPR در نظر گرفت.(همان منبع:p94)

2-55-2تواناسازان ساختاری

در میان تغییرات ساختاری متعددی که می توانند بازمهندسی فرایند را تسهیل کنند، مؤثر و کارامدترینشان، سازماندهی فعالیت های عملکردی در تیم ها یا واحدهای گروهی می باشد(لاو و گوناسکاران ۱۹۹۷). تیم ها ،عملکرد بهتری دارند زیرا مهارت های میان کارکردی را در واحدهای کاری منفرد ادغام می کنند. به علاوه، مجموعه وسیعتری از مهارت ها و چشم اندازها(جنبه های فکری)، این احتمال را افزایش می دهد که خروجی، نیازمندی های چندعملکردی را برآورده سازد. مدیریت باید بداند که تشکیل تیم ها همیشه برای BPR لازم و حیاتی نیست، کار فردی(افراد) هم می تواند مؤثر و کارامد باشد. به این خاطر است که قبل از ایجاد هر تغییر ساختاری، برای کشف بهترین روش تسهیلBPR ، فرهنگ سازمانی و تنوع عملکردی باید به طور کامل توسط مدیریت ارشد، درک و آنالیز شوند(لاو و گوناسکاران ۱۹۹۷). (همان منبع:p94)

2-55-3  تواناسازان فرهنگی

مشارکت و اختیار بیشتر در تصمیم گیری، گرایشاتی در فرهنگ سازمانی هستند که اخیراً مورد توجه قرار گرفته اند. این تغییرات اخیر، باعث سلسله مراتب سازمانی مسطح تر یا کنترل وسیعتر و بیشتر در سازمان ها شده است و بهره وری بیشتر و رضایت بیشتر کارکنان را نتیجه می دهند. بدین ترتیب کارکنان درگیر در فرایند از طریق اختیار بیشتر به تصمیم گیرندگان تبدیل می شوند و در نتیجه مسوولیت روند عملیاتی و عملکردی فرایند را بر عهده می گیرند.(همان منبع:p94)

2-55-4 منابع انسانی به عنوان یکی از تواناسازانBPR

هامر و چمپی هنگامی که بیان می کنند که «شرکت ها پرتفوی دارایی نیستند، بلکه افرادی هستند که برای ابداع، فروش و خدمت رسانی با هم به کار و فعالیت می پردازند.»، اهمیت منابع انسانی را شناسایی و تصدیق می کنند. بر اساس این گفته می توانیم بیان کنیم که عامل انسانی، نقش مهمی در عملکردها و اقدامات روزانه و در نتیجه در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. تواناسازان منابع انسانی بر سیاست های منابع انسانی، انگیزه شغلی و مهارت های فرایند جدید تمرکز می کنند. (همان منبع:p95)

2-55-5 BPR و مدیریت کیفیت جامع (TQM)

TQM ،یک عامل توانمند ساز است که می تواند در اجرای موفق بازمهندسی فرایند سهیم باشد. اساساً،TQM ، پایه های بازمهندسی فرایند را شکل می دهد زیرا ارتباطات باز و آزاد را در بردارد و موانع موجود بین مدیریت و پرنسل را از بین می برد(لاو و گوناسکاران ۱۹۹۷). تکنیک های توسعه عملکرد کسب و کار شامل متدلوژی های بازمهندسی فرایند، مدیریت کیفیت، و توسعه فرایند می باشد. تفاوت اصلی این است که متدلوژی های مدیریت کیفیت از قبیل TQM ، شش سیگما(six sigma) و تکنیک های بهبود و توسعه فرایند مانند کایزن ژاپن(Japanese kaizen)، لین(lean)، و نگهداری فنی با بهره وری کامل(TPM)، بر توسعه فرایند فعلی موجود تمرکز می کنند، درحالیکه بازمهندسی فرایند کسب و کار(BPR) فرایندهای کاملاً جدیدی را ایجاد می کنند. رویکرد رادیکال BPR به عنوان تنها روش های نجات و رهایی سازمان های گرفتار فرایندهای قدیمی و منسوخ و روش های معمول کار، معرفی شده اند. (همان منبع:p95)