22 مدیران و ادراک آنها از محیط داخلی سازمان

مدیران

مدیران در جایی که ما را سازمان می خوانیم، کار می کنند. در واقع سازمان امکان تربیت منظم افراد را برای دستیابی به اهداف میسر می سازد. گرچه مدیران در سازمان کار می کنند، اما هرکس که در سازمان است، مدیر نیست. اعضای سازمان را می توان به دو دسته مدیران و غیرمدیران تقسیم کرد.

غیرمدیران یا مجریان کسانی هستند که به طور مستقیم در رابطه با یک شغل یا وظیفه کار می کنند و مسئولیتی بر نظارت کار دیگران ندارند. اما مدیران فعالیت های دیگران را هدایت می کنند و ممکن است به میزانی نیز دارای فعالیت های اجرایی باشند. از این نظر در سطوح سازمانی مدیران را به سه سطح دسته بندی می نمایند (سید جوادین، 1384، 24).

جدول 2-6 سطوح مدیریت و دسته بندی مدیران

عنوان سازمانی سطح سازمانی نسبت سازمانی
رئیس یا معاون

مدیر فروش

سرپرست تولید، سرکارگر

کارمند و کارگر

مدیریت عالی

مدیریت میانی

مدیریت عملیاتی

کارمند و کارگران

ریاست

مدیریت کل

سرپرستی

کارکنان

 

 

مهارت های مدیران:

صاحب نظران معتقدند که مدیران برای انجام وظایف خود نیازمند سه دسته مهارت عمده می باشند که عبارتند از:

الف) مهارت های فنی: یعنی توانایی به کار بردن روش، فنون، وسایل و ابزار مورد نیاز برای انجام وظایف خاصی که از راه تجربه و آموزش به دست آمده باشد. این چنین دانش هایی ممکن است شامل کار کردن با تجهیزات، نگهداری از ابزار، حسابداری، کار با رایانه، بهره گیری از فنون، بازاریابی و تبلیغات باشد.

ب) مهارت های انسانی: شامل توانایی کار با و به وسیله ی مردم، به انضمام آگاهی از فنون تشویق و اینکه به کارگر متن رهبری موثر از طریق ایجاد ارتباط، انگیزاننده ها و گرایش ها است، می باشد.

ج) مهارت های اداراکی: شامل توانایی ادراک مشکلات سازمان، مفاهیم برنامه ای، تشخیص موقعیت ها و مسائل و اینکه یک فرد برای چه بخشی از سازمان مناسب است، می باشد. یک مدیر مهارت های ادراکی یا مخصوصی را برای شناخت روابط فی ما بین عوامل وضعی گوناگون در رابطه با تصمیم گیری به بهترین وجه و به نفع سازمان دارا می باشد. نمودار زیر رابطه سطوح مدیریت، مهارت ها و مسئولیت های مدیران را نشان می دهد (سید جوادین، 1384، 14).

 

تشخیص و تنظیم محیطی، بهبود و توسعه دیدگاه های سازمانی تصمیم گیری  

 

 

 

فنی        انسانی        ادراکی

 

مدیران سطح بالا

هماهنگی و یگانه سازی فعالیت ها مدیران میانی
تولید کالا و سرپرستی خدمات و توزیع مدیران سرپرستی و عملیاتی
انجام وظایف عملیاتی و عمدتاً صنفی غیرسرپرستان

 

تشخیص و تنظیم محیطی، بهبود و توسعه دیدگاه های سازمانی تصمیم گیری  

 

 

 

فنی             انسانی            ادراکی

مدیران سطح بالا
هماهنگی و یگانه سازی فعالیت ها مدیران میانی
تولید کالا و سرپرستی خدمات و توزیع مدیران سرپرستی و عملیاتی
انجام وظایف عملیاتی و عمدتاً صنفی غیرسرپرستان

شکل 2-2 رابطه سطوح مدیریت، مهارت ها و مسئولیت مدیران (سیدجوادین، 1384، 27)

 

شیوه ی مدیریت:

جدول 2-7 مقایسه شیوه مدیریت مکانیکی و ارگانیکی (منبع:صمدآقایی، 1378، 104)

شیوه مدیریت مکانیکی شیوه مدیریت ارگانیکی
ـ محیط خارجی ثابت، مطمئن و ساده است.

ـ مقررات دقیق است.

ـ سلسله مراتب اداری دقیق برقرار است.

ـ روابط، رسمی است.

ـ تصمیم گیری متمرکز است.

ـ انحصار اطلاعات وجود دارد و کنترل آن با مدیریت است.

ـ کارها تخصصی است (تقسیم کار زیاد و دقیق است)

 

ـ محیط خارجی، مطمئن، پیچیده، پویا و ناپایدار است.

ـ مقررات و کنترل اعمال نمی شود.

ـ سلسله مراتب اداری دقیق وجود ندارد.

ـ روابط، غیررسمی است.

ـ تصمیم گیری غیرمتمرکز است.

ـ اطلاعات در دست افراد زیادی است و افراد زیادی آن را کنترل می کنند.

ـ کارکنان در انجام کارهای مربوطه همکاری می کنند و گروه های کاری تشکیل می دهند.