مبنای تعهدی در حسابداری دولتی

مبنای تعهدی در گزارشگری مالی به روشی اطلاق می شود که به محض ایجاد هزینه ها و یا تحقق درآمدها ، فعالیت های انجام شده در حسابداری مربوط ، منظور و تحت سرفصل های خاص خود در دفاتر مالی ثبت می گردد ، و در حسابداری به روش نقدی ثبت هزینه ها و درآمدها و تعهدات ایجاد شده همزمان با دریافت و پرداخت نقدی در دفاتر مالی درج و منعکس می گردد و بدین ترتیب فقط معاملات نقدی در دفاتر مالی ثبت خواهد شد.

از مبنای تعهدی تعدیل شده یا تعهدی حسابداری ، بر حسب مورد ، باید در اندازه گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات استفاده شود .

الف) درآمدها و مخارج حسابهای مستقل دولتی باید بر مبنای تعهدی تعدیل شده شناسایی شود. درآمدها باید در دوره ای شناسایی شود که در دسترس و قابل اندازه گیری است . مخارج ، باید در دوره حسابداری تحقق بدهی حساب مستقل ، به شرط قابلیت اندازه گیری ، به استثنای سود تضمین شده سنوات آتی بدهیهای بلند مدت عمومی که در زمان تحقق شناسایی می شود ، شناسایی شود .

ب) درآمدها و هزینه های حسابهای مستقل سرمایه ای ( تجاری ) باید بر مبنای تعهدی شناسایی شود . درآمدها باید در دوره حسابداری تحصیل به شرط قابلیت اندازه گیری ، شناسایی شود ، هزینه ها نیز باید در زمان تحمل به شرط قابلیت اندازه گیری شناسایی شود .

ج) درآمدها و هزینه ها یا مخارج ( بر حسب مورد ) حسابهای مستقل امانی باید بر مبنایی یکنواخت با هدف اندازه گیری حسابداری حساب مستقل شناسایی شود . حسابهای مستقل امانی غیر قابل مصرف و وجوه بازنشستگی باید بر مبنای تعهدی ثبت شود ، حساب مستقل امانی قابل مصرف باید بر مبنای تعهدی تعدیل شده ثبت شود . داراییها و بدهیهای حساب مستقل وجوه وصولی به نمایندگی از سایر سازمانها و دستگاهها باید بر مبنای تعهدی تعدیل شده ثبت شود .

د) انتقالات باید در دوره حسابداری تحقق عملیات دریافتی و یا پرداختی بین حسابهای مستقل شناسایی شود .

به طور خلاصه ، حسابداری تعهدی به معنی : (1)ثبت درآمدها در دوره ارائه خدمات بدون در نظر گرفتن زمان دریافت وجه و (2) ثبت هزینه ها در دوره دریافت منافع بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت وجه است .(مهدوی، 1388، 24)

سامانه حسابداری حساب مستقل

سامانه های حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب های مستقل سازماندهی شوند و مورد عمل قرار گیرند. حساب مستقل به عنوان یک واحد حسابداری و مالی شامل مجموعه ای از حسابهای خود تراز برای ثبت وجوه نقد و سایر منابع مالی، همراه با کلیه بدهیهای مربوط و حقوق باقیمانده یا مانده­ها و جزئیات تغییرات آنها به منظور انجام فعالیت­های خاص یا  تحصیل اهداف معین بر طبق مقررات و محدودیت­های خاص پیشنهادی تعریف می­شود.( مهدوی،1388: 21