قیمت­گذاری حسابرسی­های نخستین به مبلغ کمتر از بهای تمام ­­شده

نگرانی از رویه قیمت­­گذاری حسابرسی­های نخستین که به طور معنی­داری کمتر از بهای تمام­­شده­ شان می­باشد به پژوهش درباره رابطه بین عرضه کیفیت حسابرسی و حق الزحمه­های این حسابرسی انجامیده است. این نوع قیمت­­­گذاری می­تواند به فشار­­های بودجه­­ای و زمانی و همچنین مشکل  سرباز زدن حسابرس از امتیاز انحصاری حسابرسی به دلیل فسخ قرار­داد منجر گردد. این امر می­تواند به استقلال حسابرس آسیب برساند و نیز سهمی در کاهش کیفیت حسابرسی داشته باشد.

اگر چه این مطالعات، استدلالهای نظری و مدل های تحلیلی را در حمایت از قیمت­گذاری           حسابرسی­های نخستین به مبلغی کمتر از بهای­ تمام ­شده ارائه نموده­اند. اما در عین حال ثابت نموده­اند که چنین رویه­هایی ضرورتاً استقلال حسابرس را کاهش نمی­­دهند و موجب کاهش کیفیت حسابرسی                نمی­گردند. به هر حال ارائه شواهد تجربی درباره­­ این موضوع ساده نیست.

سیمونیچ(1980)، فرانسیس(1984) و پالمروس(1986) دریافتند که شواهد مهمی از کاهش حق­الزحمه حسابرسی­­های اولیه وجود ندارد اما فرانسیس و سیمون[1](1987)، فرانسیس و سیمون(1988) و گرین برگ و اترج[2](1990) شواهدی را درباره کاهش حق­الزحمه­ها در اولین سالهای حسابرسی­ها ارائه نموده اند.  توضیح­های احتمالی که برای این تناقض بیان می­شوند، عبارتند از:

مطالعه اخیر آزمون های مستقیمی برای کاهش حق­الزحمه­ها ارائه می­نمایند در حالی که مطالعه سیمونیچ(1980) چنین آزمون هایی را ارائه نمی­کند.

فرانسیس(1984) کاهش حق­­الزحمه­ها را در بازار استرالیا، جایی که اطلاعات حق­الزحمه­های حسابرسی کالایی عمومی هستند، آزموده است. فقط 6% از نمونه پالمروس(1986) نمایانگر حسابرسی­های نخستین بوده است.

تحقیقاتی که چندی پیش انجام شده است، مثل گرس ول و فرانسیس[3](1999)، شواهدی از کاهش حق­الزحمه­های حسابرسی­های اولیه را بیان می­کنند. اما این شواهد صرفاً در جهت ترفیع حسابرسان فاقد نام تجاری به حسابرسان دارای نام تجاری بوده است. شواهد تجربی از اثرات قیمت­گذاری حسابرسی­های نخستین به مبلغی کمتر از بهای­تمام­ شده بر روی استقلال حسابرس وجود ندارد و این امر، در کنار استدلال های نظری متفاوتی که پیرامونش وجود دارد، ارزیابی منطق این گونه قیمت­گذاری از کیفیت حسابرسی را مشکل ساخته است.

[1] Francice & Simon

[2] Green berg & Etrich

[3] Grice wol & Francice