سطوح بهره وری

بهره وری در سطح ملی: افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی، یک ملت می گردد.

بهره وری در سازمان: استفاده بهینه و موثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، دلپذیری از محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار

بهره وری در خانه: ارتقاء بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت زندگی بهتر می شود.

بهره وری فردی: استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی های فرد در مسیر پیشرفت زندگی.

 

 

مفاهیم ساختار، رفتار، عملکرد (SCP) بازار تحت عنوان عناصر سه گانه بازار در ادبیات اقتصاد مطرح هستند که نحوه ارتباط این عناصر و چگونگی اثرگذاری متقابل آنها مورد اختلاف نظر اقتصاد دانان و مکاتب مختلف اقتصادی است. مطالعات اولیه پیرامون رابطه بین عناصر سه گانه بازار در ابتدا توسط مکتب «ساختار گرایی» مطرح شد. این مکتب با معرفی مفهوم موانع ورود و تاثیر آن بر رفتار، عملکرد اقتصادی بنگاه حائز اهمیت ساختار بازار تاکید نمودند و معتقدند بنگاه ها در صنایع متمرکز به طور متوسط دارای نرخ سود آوری بیشتری هستند و به طور کلی سود آوری بنگاه ها در صنایع مختلف همبستگی مثبتی با ویژگی های ساختاری بازار مثل سطح تمرکز دارد. بر اساس این رویکرد، عملکرد بازار که با شاخص هایی مثل سودآوری، رشد و پیشرفت فنی قابل بیان است، کاملاً تحت تاثیر رفتار بنگاه ها و رفتار نیز متاثر از ساختار بازار شکل می گیرد. ساختار بازار نیز عمدتاً متاثر از اندازه نسبی و مطلق بنگاه ها و نیز شرایط حاکم بر بازار برای ورود بنگاه های جدید و یا امکان خروج آسان و کم هزینه بنگاه ها از بازار کشش قیمتی تقاضای بازار می باشد. بر اساس این رویکرد برای علیت میان عناصر بازار از ساختار به رفتار و سپس عملکرد میباشد. بر اساس این رویکرد برای علیت میان عناصر بازار از ساختار، به رفتار و سپس عملکرد میباشد. در واقع پیام اصلی فرضیه ساختار- رفتار عملکرد این است که نسبت تمرکز بالاتر به سود آوری بیشتر منجر می شود (صدرایی جواهری، 1390) در نقطه مقابل مکتب ساختار گرایان مکتب شیکاگو[1] قرار دارد که از دهه 50 میلادی در دانشگاه شیکاگو شکل گرفت بر خلاف مکتب ساختار گرایان، طرفداران این مکتب جهت علیت را از عملکرد بازار که در کارایی، پیشرفت فنی، نرخ سود آوری، میزان تولید، صادرات و اشتغال منعکس می شود به رفتار و ساختار می دانند. از سوی دیگر مکتب رفتارگرایی[2] معتقدند است الگوی رفتاری بنگاه ها، عامل اصلی و موثر در شکل گیری عملکرد بازار است (خداداد کاشی 1377). هدف این مطالعه در واقع بررسی این موضوع است که میزان تمرکز در صنایع چه نقشی در سود آوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد یک بنگاه و صنعت ایفا می کند.

-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود دارد.

-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی رابطه معناداری وجود دارد.

-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد.

-بین میزان انحصاری بودن و رقابتی بودن صنایع با بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت رابطه معناداری وجود دارد.

روش این تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی و همبستگی می باشد.

جامعه آماری این تحقیق شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند.

صنایع انتخابی در این تحقیق شامل صنایع دارویی، غذایی، سیمان، قند و شکر، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک می باشند. در واقع صنایعی انتخاب می شوند که شرکتهای زیر مجموعه آنها فعالیتهای همگن داشته باشند.

روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در آرشیو بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون استفاده می شود و سپس از مدل های رگرسیون زیر استفاده میشود:

EVA= ارزش افزوده اقتصادی

LEP=بهره وری کار بر حسب هزینه های پرسنلی

CFP= بهره وری سرمایه بر حسب کل دارایی ها

CFAP= بهره وری سرمایه بر حسب دارایی های ثابت

[1] -Chicago-U.C.L.A.

[2] -Behaviouralism