روشهاي علم مديريت فازي

روش هاي علم مديريت كلاسيك برگرفته از رياضيات قطعي  و منطق دو ارزشي و چند ارزشي است   كه خواهان داده هاي دقيق و كمي هستند در اين روشها داده هاي مبهم  و بيان احساسات آدمي )  متغيرهاي زباني ( جايي در مدلسازي ندارند. كه اين امر نيز به نوبه خود موجب عدم انعطاف پذيري و عدم دقت در مدلهاي رياضي مي شود . امروزه علم مديريت فازي با استفاده ازتئوري سيستمهاي فازي  مي تواند رويكردي نوين براي حل مشكل و پا سخ به ابهامات مطرح شده در سيستم هاي مديريتي باشد. تئوري سيستم هاي فازي با به كارگيري تئوري منطق فاز و اندازه هاي  فازي  مي تواند پارامترهايي از قبيل دانش، تجربه ، قضاوت و تصميم گيري انسان را وارد مدل نموده ، و ضمن ايجاد انعطاف پذيري در مدل تصويري خاكستري از جهان خاكستري ارائه نمايد.  روشن است نتايج چنين مدلهايي به دليل لحاظ كردن شرايط واقعي در مدل ، دقيق تر و كاربردي تر خواهد بود.

تئوري سيستمهاي فازي بر مبناي فرآيند كلي پردازش اطلاعات در مغز عمل مي كند. فرآيند كلي پردازش اطلاعات در مغز شامل مراحل زير است :

( تصميم ارزيابي قضاوت تفكر شناخت بازيابي اطلاعات)

در مرحله بازيابي اطلاعات به دليل محدود بودن ظرفيت اطلاعاتي و زماني ذهن ، فقط اطلاعات مهم مورد بازيابي قرار مي گيرد تا بتوان آنها را پردازش كرده و اهدافمان را در آنجا متمركز كنيم . در مرحله شناخت محتواي اطلاعات بازيابي شده مورد شناسايي قرار مي گيرد . سپس در مراحل تفكر و قضاوت از تركيب و تطابق اطلاعات بازيابي شده و دانش و مهارتهايی كه در ذهنمان است در ارتباط با ارائه پيشنهاد براي تصميم گيري و حل مساله فكر مي كنيم و گزينه هايي ارائه مي دهيم. در مرحله ارزيابي گزينه هاي مختلف را بر اساس ميزان تحقق اهداف )در صورت انتخاب هر يك از گزينه ها(  مورد ارزيابي قرار مي دهيم و در مرحله آخر رضايت بخش ترين گزينه را انتخاب كرده و تصميم مي گيريم.

با به كارگيري تئوري سیستمهای فازي روشهاي علم مديريت كلاسيك به محيط فازي گسترش مي يابد و مي توان از آن در سيستمهاي متعدد مديريتي از جمله تصميم گيري ، سياست گذاري، برنامه ريزي و مدلسازي استفاده کرد. علم مديريت فازي در برابر موقعيتهاي پوياي اقتصادي و اجتماعي به طور انعطاف پذيري پاسخگو است . همچنين علم مديريت فازي قادر است مدلهايي ايجاد كند كه تقريبا همانند انسان اطلاعات كيفي را به صورت هوشمند پردازش نمايد . بدين ترتيب سيستم هاي مديريت انعطاف بيشتري پيدا مي كنند و اداره سازمانهاي بزگ و پيچيده  در محيطهاي متغير، امكان پذير مي شود . به طور كلي مشخصه هاي علم مديريت فازي را مي توان به صورت زير بيان كرد.

1) ضرايب و شرايط واقعي محدوديتها كه به صورت شهودي توسط برنامه ريزان تعيين مي گردند را مي توان به آساني و با انعطاف پذيري به وسيله توابع عضويت نشان داد و جواب اين مسائل را به طرق رياضي يافت .

2) دانش و مهارت مورد نياز سيستمهاي مديريت را مي توان به زبان طبيعي از خبرگان اخذ كرد و با استفاده از استنتاج فازي مدلها و برنامه هاي ر ايانه اي را به آساني ايجاد كرد . در این موارد زبان طبيعي اغلب از صفات و قيودي مثل”خيلي” ، “كم” ،”مقداري”و”تقريباً” استفاده مي كند كه مي توان آنها را با توابع عضويت نشان داد و در رايانه وارد كرد.

3)  به جاي محدود كردن جوابهاي يك مساله به يك عدد مي توان چند پاسخ محتمل ارائه كرد و ازآنجا كه حد پايين و بالاي پاسخ ها قابل اخذ است با اضافه كردن نظر خبرگان مديران وكارشناسان مي توان راه حلهاي كاربردي تري ارائه نمود چرا كه در بسياري از گزينه هاي ارائه شده توسط روش هاي علم مديريت كلاسيك به جهت محدود بودن به يك عدد اغلب مورد استفاده قرار نمي گيرد و تصميمات اخذ شده توسط مديران جدا از راه حل هاي ارائه شده مي باشد.

روش هاي علم مديريت فازي مطابق با سیستمهای متعدد مديريت در نگاره2-5 نشان داده شده است.

 

 

 

عمليات روش

 

گردآوري داده و تجربه پايگاه داده فازي ، پايگاه دانش فازي
برنامه ريزي  

 

ايجاد مدل

مدلهاي ساختاري فازي

مدلهاي رگرسيوني فازي

روش پردازش گروه داده ها به صورت فازي (GMDH)

 

 

 

تجزيه و تحليل وارزيابي

نظريه توصيف ويژگيهاي شئء به صورت فازي

انتگرال فازي

AHP فازي

 

 

 

 

بهينه سازي وتصميم گيري

 

برنامه ريزي رياضي فازي

برنامه ريزي چند هدفي فازي

تصميم گيري چند معياره فازي

تصميم گيري آماري فازي

 

 

 

 

 

 

مديريت اداري

 

 

كاربرد نظريه فازي در علوم رفتاري

كاربرد نظريه فازي در سرمايه گذاري

مديريت توليد فازي

سيستم پشتيباني از تصميم گيري فازي (FDSS)

سيستمهاي خبره فازي

كنترل كيفيت فازي (QC)

 

نگاره ( 2-5)روشهاي علم مديريت فازي