[1]:پایان نامه درمورد مشتری مداری

2راه های تقویت مشتری مداری سازمان ها

برای تقویت تفکر مشتری گرا در سازمان ها راه های زیادی وجود دارد که در زیر به برخی از آن ها اشاره می کنیم(یحیایی ایله ای، 54:1388).

1- از ارزیابی غافل نشوید و برای ارزیابی به موارد زیر عمل کنید:

 • از ارزیابی با روی خوش استقبال کنید.
 • به طور انفرادی به ارزیابی خود بپردازید.
 • ارزیابی و بازرسی را درونی کنید.
 • ارزیابی را مقطعی ندانید.

2- خود و سازمانتان را بر اساس خواست مشتری سازگار کنید و برای رسید به سازگاری به موارد زیر توجه کنید:

 • با مشتری و ارباب رجوع مشورت کنید.
 • از همکاران و مشتری درباره کیفیت خدمات نظرخواهی کنید.
 • انتقاد پذیر باشد.
 • واحد یا شخصی را مسئول نظرخواهی از مشتری کنید.

3- از آموزش به عنوان زیر بنای کیفیت استفاده کنید و موارد زیر را عملی کنید:

 • فکر خود را پرورش دهید.
 • داوطلب یادگیری باشید.
 • آموزش را جزء وظایف شغل بدانید.
 • همیشه اطلاعات و دانش خود را ناقص بدانید.خودآموزی را تقویت کنید.

4- احساس تعلق به گروه و سازمان را افزایش دهید. برای این کار موارد زیر را عملی کنید:

 • به نظرات مشتریان درباره سازمان حساس باشید.
 • از عضویت در سازمان خود مباهات کنید.
 • در بیرون سازمان از سازمان خود دفاع کنید.

 

[1] Organisational empowerment