6 اهداف ارزيابي عملكرد

اهداف ارزيابي عملکرد را مي توان به سه گروه اصلي زير تقسيم کرد:

  • اهداف استراتژيک[1] : که شامل مديريت استراتژيک و تجديد نظر در استراتژي هااست.
  • اهداف ارتباطي[2] : که شامل کنترل موقعيت فعلي ، نشان دادن مسير آينده ، ارائه بازخور و الگوبرداري از سازمان‌هاي ديگر است.
  • اهداف انگيزشي[3] : که شامل تدوين نظام پاداش و همچنين تشويق بهبود و يادگيري[4] است.مسأله ارزيابي عملکرد (عامل موردبررسي و روش ارزيابي) ساليان زيادي است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است. سازمان‌هاي تجاري در گذشته از شاخص‌هاي مالي به عنوان تنها ابزار ارزيابي عملکرد استفاده مي‌كردند تا اين‌که کاپلان و جانسون[5]در اوايل دهه 1980 پس از بررسي و ارزيابي نظام هاي حسابداري مديريت بسياري از ناکارايي[6]‌هاي اين اطلاعات را براي ارزيابي عملکرد سازمان‌ها نمـايـان ساختـند کـه ايـن نـاکارايي ناشـي از افـزايـش پيچيـدگي[7] ســازمان‌ها و رقـابت بازار بود (,1997,PP207-225 Ghalayini).  استفاده از سيستم هاي ارزيابي عملکرد[8] که تنها بر شاخص‌هاي مالي متکي هستند مي تواند موجب بروز مشکلاتي براي سازمان شود که برخي از اين مشکلات به شرح زير است (Kaplan et. al,1992.PP71-79).

از آن‌جا که شاخص‌هاي مالي با استراتژي‌هاي سازمان ارتباط پيدا نمي کنند ممکن است با اهداف استراتژيک سازمان تضاد داشته باشند و موجب پديد آمدن مشکلاتي در تدوين استراتژي شوند معيارهاي سنتي نظير کارايي هزينه و مطلوبيت ممکن است باعث فشار آمدن به مديران در جهت توجه به نتايج کوتاه مدت شده و در نتيجه هيچ‌گونه حرکتي به سمت بهبود صورت نگيرد.شاخص‌هاي مالي گزارش دقيقي درباره هزينه فرآيندها ، محصولات و مشتريان نمي دهند و تنها بر فرآیند کنترل بخشي به جاي کل نظام تأکيد دارند.شاخص‌هاي مالي قادر به تشخيص هزينه هاي کيفي به شکل دقيق و مناسب نيستند و تنها توليد بيشتر را تشويق مي کنند.

 

[1] Strategic Objectives

[2] Communication Objectives

[3] Motivational Goals

[4] . Learning

[5] . Johnson

[6] . Inefficiency

[7] . Complexity

[8] . Performance Measurement Syste(Pms)